Cappiddazzu paga tuttu – Atto Secondo

Trama, personaggi e biografia di Nino Martoglio
Prim’attu
Secunn’attu
Terz’attu

Cappiddazzu paga tuttu - Atto Secondo

Cappiddazzu paga tuttu
Atto Secondo

SCENA I.

Donna Prazzita, Rachilina, Don Liddu, Don Nittu, Donna Tidda, Don Iacu, Don Gasparinu e Brasi.

(i primi tre siedono sulla sinistra della scena; gli altri sulla destra, meno Don Nittu e Brasi, che stanno in piedi tra i due gruppi, un po’ appressandosi all’uno un po’ all’altro in controsenso, appena essi accennano di venire a lite. I due gruppi si guardano con diffidenza e sbuffano, D. Gasparino caccia mosche irosamente e frigge di continuo).

Donna Prazzita: (dopo breve scena muta, dolcemente al servo) – Guarda chi fai, Brasuzzu…. Si fa tardu pi mia…. è megghiu ca mi nni vaiu, iu…. Si mi vo’ iri a pigghiari chiddu chi sai….

Brasi: Chi voli ‘u ritrattu?

Tidda: (scattando in piedi, subito imitata da D. Gasparino che sibila) – Chi? ‘U ritrattu? Quali ritrattu? (tirando Brasi forte per la giacca) – Aspetta, non ti pàrtiri!

Donna Prazzita: (come una che, sapendo con chi ha da fare, non vorrebbe venire subito ai ferri corti) – Ah chi? macari ddocu ti voi attaccari? ‘nta ‘ssu ritrattu vecchiu?

Tidda: A tutti banni m’attaccu iu, pi sapillu! E non vi faciti ‘ssa vucca ammilata, ca ora vi sacciu cu’ siti! Ah, iu m’attaccu? Vui ca faciti cafola sutta sutta e chiantati rampini pi scavarcari mura lisci! Vi sacciu cu’ siti! Ca m’avvilinastivu la vita!…. Ma cosa di ‘na vota ponnu èssiri! ‘Sta vota la scacciati fràcita! Vi fazzu manciari li vùvita cu lu sali!

Donna Prazzita: Ti lassu parrari, figghia…. Sugnu fimmina granni…. Chi pozzu aviri ‘ssa valìa chi hai tu’?

Tidda: Ah, valìa haiu! Finiu ca sugnu chidda d’ ‘u pani cottu? (le si fa quasi addosso).

Don Liddu: (si alza per trattenerla garbatamente) – Signorina…. signorina….

Don Iacu: (a Donna Prazzita, che vedendosi minacciata s’alza anche essa) – Signora…. signora…. no…. s’assittassi.

Donna Prazzita: Di mia v’allarmati, caru D. Iacu? Iu dumannai ‘ssu ritrattu pi iriminni e livaricci l’acqua…. Fimmina di paci, sugnu….

Tidda: Già! Fimmina di paci! c’ ‘a pistola di sutta! Si voli aggranfari tuttu cosi idda! Cu’ cci ‘u dissi di ‘ssa ‘mpruvisata ca ci vulia fari stasira a Paulinu, di faricci truvari a so’ patri bellu appisu ‘nt’o’ centru d’ ‘u salottu?

Don Gasparinu: Sentu diri certi cosi strammi ca mi fannu urtari ‘i nervi!

Tidda: Chi è ca chicchiati vu’ ‘n’autru?

Don Gasparinu: Già!…. appisu ‘nt’o’ salottu! Comu, ‘nfurcatu?

Donna Prazzita: ‘Mpruvisata!…. Comu, figghia, si haiu ‘a curnici già fatta: sissanta pi novanta…. Brasi, vo’ pigghiala….

Tidda: Si si, vo’ pigghiaccilla, Brasi! A idda cci arresta ‘a curnici, e iu mi pigghiu ‘u ritrattu! Nni mia ha a scurari stasira, ‘nt’ ‘a so’ casa! (Brasi via).

Donna Prazzita: Ca chissu…. ah, s’avi a vidiri ancora! ‘A casa ca pigghiai iu, fu pigghiata cu ‘u cunsensu di tutti, e nuddu cca – si ‘i carti non su’ canciati – ‘u po’ nigari.

Don Gasparinu: Iu non sacciu nenti! E pi mia non cc’è nè canciata, nè scanciata!

Tidda: Sicuru! ‘A casa di D. Saru Pulvirenti! Ddu sfunneriu vecchiu ca mancu è bona pi stadda! A vera casa digna d’iddu è chidda ca cci pigghiai iu, pi sapillu: ‘nt’o’ palazzu di D. Matteu Musumeci!

Don Gasparinu: Me’ cucinu!

Tidda: Pianu nobili, quinnici cammiri, tri entrati, dui pirterra, gallaria e giardinu pènsili, villetta cu sidili a umbrella, vasca cu pisci di centu culuri e ‘u sgricciu ‘nt’o’ menzu, pirgulatu di muscatidduni e zibibbu di Palermu longu dudici canni, bersò di rosi e gersumini, statui, grasti scurpìti, tavulini di marmu e di ferru, magnolia ‘ncentru ca sturdisci un quarteri, tuberosi, garofali, gardenii, rosi napuliuni, ognuna tanta, e ponsò ca parinu nisciuti d’ ‘u cosaduciaru… Puddaru, cunigghiera, palummera.

Donna Prazzita: Ca già… l’arca di Noè…

Don Gasparinu: Casa di signori!

Tidda: A ‘nvidiazza ‘a fa parrari! Un paradisu!

Rachilina: Zia, iamuninni, Maria Santissima, vossia cci perdi di dignità, scusassi.

Tidda: Oh, pispisedda, non parrari masticata, ca tu cu mia parri! T’ ‘u sintisti ‘ntroitari l’americanu, è veru, iattaredda morta? Non fa nenti s’è tignusu! non fa nenti si si vavia… abbasta ca cci ‘u livamu a ‘n’autra, è veru? Non ti veni fatta! non ti veni fatta! Inutili c’aggiarnii! inutili ca ti fa’ pigghiari ‘u virticchiu!

Don Liddu: (vedendo quasi mancare Rachilina, severo). – Ma scusi! Che modo è questo! Mi pari ca ‘a signurina non ha dittu nenti ca putissi offenderla!

Tidda: Cu’ siti vui? cu’ vi cci ‘mmisca?

Don Iacu: Chi è? chi fu? chi trasi genti fora tracchiu? Lassamu parrari ‘i fimmini tra d’iddi e non cunfunnemu ‘u bistiami!

Don Liddu: (facendoglisi avanti, minaccioso). – Sintiti, ‘u paraguni forse calza pi vui, ma pi mia, no! Pirchì o’ bestiami cci putiti apparteniri vui sulu. (Don Iacu si lancia come un leone, urtando ad arte contro Don Nittu per farsene schermo).

Don Nittu: (trattenendolo, mentre Brasi trattiene Don Liddu, forte) – Per carità, signor D. Iacu! Per carità! (poi piano). Non nni vali la pena.

Don Iacu: (notando che Don Liddu è ben trattenuto da Brasi, con un urlo leonino). Vah, livativi di ddocu! (con una bracciata lo scosta e poi fissa accigliato Don Liddu che non solo sostiene lo sguardo ma lo sberteggia con un sorriso di sfida). – Nni truvamu ‘nprisenza di fimmini, e vui mi ‘nsignati… anzi, iu vi ‘nsignu!

Tidda: (interrompendolo). – Vah, finitila! Non nni faciti ridiri!

Don Gasparinu: Ridiri? A mia mi sta vinennu l’irritazioni!

Don Iacu: No, permettiti: non è cosa ca po’ finiri accussì, chista! Cca Don Liddu m’ha pistatu un itu, e si non mi dimanna scusa, avi l’obbligu d’attaccarimicci un fazzulettu.

Don Liddu: Vi cci attacca macari un cuddaru c’ ‘a ciancianedda, si vi fa piaciri! (i due fanno per lanciarsi di nuovo, sempre trattenuti).

Don Gasparinu: Mi pari ca mi pigghiau! (con le mani in tasca, agita la giacca come per costringersi a non menarle).

Rachilina: (sentendosi venir meno). – Oh Diu Diu… Maria, zia… zia mia… mi sentu ‘na cosa… mi manca… mi manca l’aria… Diu… Diu….

Donna Prazzita: (schizzando alla fine fuoco e veleno dagli occhi, a Tidda e a D. Iacu). – Ragiuni aviti! (poi, alla nipote). Chi ti senti, figghia? chi ti senti? (la sostiene, aiutata da Don Liddu e da Don Nittu).

Don Iacu: (a Don Liddu, approfittando nel vederlo occupato a sorreggere la ragazza, gli mette una mano sulla spalla). – Riceverete persone!

Don Liddu: (guardandolo con sprezzo). – Di cui? di vui? (Rachelina udendo queste parole ha un singulto e sviene del tutto).

Donna Prazzita: Vi, vih, cori miu! Cci ficiru pigghiari un surtu, ‘sti scialarati!

Don Gasparinu: Mittitici nomu e cugnomu, pirchì, si mi siddiu iu, toccu famigghi!

Donna Prazzita: Idda ca è accussì suscettibili! Un pocu d’acitu! Brasi, curri! Un pocu d’acitu!

Tidda: Ca stuppativi vui, ca nni siti china! di chiddu di li setti latri.

SCENA II.

Don Nzulu e detti.

Brasi:

(mentre Brasi corre verso la comune, s’imbatte in Don Nzulu che entra) – Oh, arrivau! Alla cca! Cci ha statu missa cantata, e ora (additandogli la ragazza svenuta) cc’è ‘u Signuri espostu!

Don Nzulu: (accorrendo) – Oh! E chi fui.. Rachilina!… Chi fu, cucina Prazzita?

Donna Prazzita: (lo guarda con occhi torvi e urla) – L’acitu!

Don Nzulu: (volgendosi dall’altro lato) – Tidda… parra tu!

Tidda: (voltandogli le spalle) – Affari vostri sunnu!

Don Nzulu: (a Don Liddu) – Ma chi fu?

Don Liddu: (intento alla ragazza) – ‘U sta vidennu, mi pari!

Don Nzulu: (guarda D. Iacu interrogandolo con gli occhi).

Don Iacu: Non finisci bona! Matematicu!

Don Nzulu: (c. s.) – Don Gasparinu!

Don Gasparinu: (arruffandosi tutto) – Santu diascacci e diantanuni! Chi macari a vui haiu a sentiri?

Don Nzulu: (seccato) – Ma ‘nsumma! ‘U pozzu sapiri chi sta succidennu ‘nt’ ‘a me’ casa?

Don Nittu: Nenti, signor Don Nzulu… un piccolo disturbo… causatu…

Tidda: Quali disturbu! Smorfii! Non mi tuccati ca mi scozzulu!

Don Liddu: Ma signora… ma signorina… è la seconda volta!

Tidda: Ma ‘nsumma, chi voli chistu?

Don Iacu: Voli essiri muzzicatu, pirchì pi la secunna vota sta stuzzicannu lu cani ca dormi!

Donna Prazzita: Mi maravigghiu di vui, cucinu! Mi maravigghiu di vui, ca ‘ncasa vostra riciviti li cani e li gatti!… ‘Na gatta comu chista e un cani… ca si l’ha dittu iddu stissu ca è cani!

Don Nzulu: Ma carissima cucina! O cani o gatti, tutti parenti mi siti!

Donna Prazzita: Ah no, scusati! Nni stati facennu divintari vui cani e gatti cu lu vostru gustu e lu vostru piaciri, vo’ circati pirchì!

Don Nzulu: Iu, cucina! No! L’ossu vi cci sta facennu divintari, pirchì sta vota è duru a lu spurpari!

Tidda: Già! E li denti non su’ chiù chiddi di ‘na vota!

Don Nzulu: Zittiti, tu! Ca su’ boni li toi, denti di cagnulazzu c’addenticanu lu saittuni pi lu gustu di muzzicari e po’ lu lassanu ‘nvalìa di la vurpi!… Mi dispiaci cca pi Rachilina (carezzando la ragazza e dandole buffetti mentre Donna Prazzita le spruzza aceto in faccia e Brasi le fa vento con le palme aperte) Oh ‘sta nicaredda… ‘sta nicaredda mia… coraggiu… e chi fu? accussì… grapemu l’occhi… oh, ridemu… ridemu ca chisti cosi di ridiri su’… Facemula assittari cca… d’accussì…

Donna Prazzita: Ah chi scantu ca mi facisti pigghiari, figghia mia! (irata) Susiti, susiti e iamuninni! Cca è un miraculu si non cci appizzamu ‘a vita! Cosi di galera! (e come Don Nzulu le si appressa, premuroso) Ah, gnurnò, livativi… Risparmiativilla, cucinu, tutta ‘ssa premura… cu ‘stu beddu ghiommuru ca aviti dintra.

Don Nzulu: Ah, cu mia, sparti, v’ ‘a pigghiati? Vi staiu truvannu tutti cca riuniti, senza sapiri pirchì e pi comu!

Donna Prazzita: Ah, non sapiti pirchì e pi comu? Doppu c’aviti fattu l’uffiziu d’ ‘u diavulu? A casa pronta è! Unn’è ca ha scurari stasira ‘stu galantomu c’arriva? Chi n’ ‘a pigghiai cu ‘u vostru cunsensu ‘sta casa? chi n’ ‘o sapeva macari idda? iu non haiu fattu nenti ammucciuni, ca non è custumi miu!

Tidda: Ca comu? ca chi cc’entra! Tuttu cosi a lustru di suli faciti vui, comu ‘i fuani!

Donna Prazzita: ‘U po’ nigari? non eri presenti tu stissa cca, quannu dicisti ca eri zita cu ‘stu me’ signuri? E vui, signor D. Iacu, non mi vinistivu a aiutari a pigghiari ‘a casa? Tuttu ‘nsemula, ‘nt’a un vidiri e svidiri, abbulau ‘stu matrimoniu e t’arrivinni la raggia di l’americanu?… Ma iddu certu appi a essiri, ca ti lu misi ‘ntesta!

Tidda: No, cori miu, iddu, cci l’aveva di prima, iddu, ‘ntesta e vi l’aveva dittu, e vui ittastivu ‘n’ autra vota lu nivuru comu la siccia! Ma du’ voti ‘u stissu iocu non veni ‘mparu! E iu fici chiddu ca fici pi scunsarivi li iaccola, pirchì non sugnu cchiù dda cunigghiedda di ‘na vota! E si iddu ora davanti a vui non sapi parrari cchiù comu parrau cu mia, ‘i me’ ragiuni mi li sustegnu iu stissa, ca m’abbasta l’armu, o voli o non voli, pirchì si si voli tirari ‘nn’ arreri iddu, non mi cci vogghiu tirari cchiù iu!

Don Nzulu: Signuri mei, io non vogghiu e non svogghiu, pirchì non tocca a mia a vuliri e a svuliri! Siti vuautri ca aviti fattu manichi e quartari! Iu era ittatu cca, siddiatu di ‘ssa petra di l’aria chi m’avia arrivatu. Vinistivu, sintistivu, avvampastivu pi ‘st’americanu c’avia arrivari, cu curriu di cca, cu curriu di ddà, mi stunastivu, mi sturdistivu, mi ‘mbriacastivu. Chi v’avia a diri? Vi avia a attaccari?

Donna Prazzita: (per scoppiare) – E allura chi sintiti diri, chi non vuliti dari ragiuni a nuddu? Ma comu? du’ casi?

Don Liddu: Du’ casi suli, signura? E chi su’ ‘i casi? Mi pari ca ‘i cosi a dui e macari a tri, assai cca si ficiru! Non è giuoco pulitu! (guardando a D. Iacu) – Matrimonii ca si cumminanu e si scumminanu….

Donna Prazzita: Già!

Don Liddu: No! Dicu macari a lei, signora! Chi sacciu (fa per andarsene).

Don Iacu: Vi nni jiti? Aspettate! Ho da diri anch’io qua specialmente a chiddi ca s’hannu sguazzatu la vucca – che Iacu Naca, in tutto questo, ha fatto una parte di generosità, e si, all’urtimu, del diciannove s’è fattu sessantuno, ‘a curpa è d’un vecchiu e d’una fimmina, a li quali non pozzu dimannari soddisfazioni. Ve ne potete andare voi, e non vi scurdati ca riceverete visite!

Don Liddu: (che durante questo discorso s’è avvicinato alla comune, torna indietro pian piano e posando calmo e fermo una mano sulla spalla di D. Iacu che non osa respingerlo) – Mi nni vaiu, ma…. vui non mannati a nuddu!

Don Iacu: (guarda fieramente in giro) – Con permesso, signori… (va via risolutamente di fretta, seguito da Don Liddu che se ne va invece lentamente sogghignando forte).

SCENA III.

Detti, meno Don Liddu e Don Iacu.

Don Gasparinu: Meno mali ca si nni jeru, santu diascacci e diantanuni, pirchì m’avianu smossu la nirvatura di ‘na manera tali!

Donna Prazzita: Ni nni jemu macari nuantri, Don Gasparinu, pi livarivi a tunnu l’irritazioni, (a Don Nzulu) – Però v’avvertu ca accussì non po’ finiri! Ah, non finisci bona…. non finisci bona (si avvia).

Don Nzulu: (soddisfatto sempre più del suo gioco) – Ma, cucina, permettiti….

Donna Prazzita: Chi vuliti permettiri, facitimi ‘stu piaciri! No a mia, cucina, ma una santa di l’artaru avissivu fattu spiccicari, cu ‘na cosa di chisti! Camina, camina. Rachilina…. Cu’ nni voli beni nni veni appressu (si avviano).

Don Nittu: (impacciato, perplesso, non volendo compromettersi con Donna Tidda, parandosi davanti a Donna Prazzita) – Signora…. per carità…. La mia devozione lei la conosce…. un poco di prudenza, la prego…..

Tidda: Ma no… si la vuliti beni, itici appressu!

Donna Prazzita: Non avemu bisognu di cudatarii, nuatri! (via con Rachelina).

SCENA IV.

Detti, meno Donna Prazzita e Rachilina.

Don Nittu: Iu sugnu devotu a tutta la famiglia, specialmenti a lei, signurina Tidda!

Tidda: A mia? pirchì a mia? Stativi mutu, ca non vi comprumittiti cu nuddu, vui! Nuddu si comprumetti cca! Si fannu vuci, si stuzzicanu li genti, e poi…

Don Gasparinu: Pirchì, iu, non sugnu omu di fatti? Allura, ‘n’autra vota chi fazzu, sparu?

Don Nittu: Ma… scusi, chi forsi non sugnu cca cu lei? Questo è un fatto!

Tidda: E pi chissu vi sintiti comprumisu? Chi cc’è paura, vuliti fari quarchi duellu puru vui? o vuliti sparari… pum!… comu Don Gasparinu?

Don Gasparinu: Pirchì, s’ ‘u dicu n’ ‘o fazzu iu? ‘U vuliti vidiri ca sparu pi daveru? (cava dal fianco la pistola) e toccu famigghi! (Don Nittu alla vista della pistola indietreggia istintivamente, mentre Donna Tidda e Don Nzulu si fanno coraggiosamente incontro a D. Gasparino).

Tidda: E vah! non iucamu! chi siti pazzu?

Don Nzulu: (contemporaneamente). – Chi è, Don Gasparinu? Accussì prestu pigghiati focu? Sarvativi ‘ssa tofa ca vi po’ scasciari!

Don Gasparinu: (convulso, rimettendo la pistola nel fodero). – Ca iu malu canusciutu sugnu, santu diascacci e…

Tidda: (subito attaccando). – E diantanuni! Va, jamuninni, accumpagnatimi!

Don Nzulu: Ma, no… ma, no… unni vai, Tidda? (le si para davanti).

Tidda: No, no… finemula cu ‘ssa Tidda, ca assai cci aviti iucatu! Mi aviti trattatu comu una nimica! E ‘ssa cosa di ‘ssa casa sarà causa di sconzi serii! Ma serii-serii! Iamuninni, Don Gasparinu, ca cca m’accumincianu a bruciari ‘i pedi! (s’avvia di furia e scompare per la comune).

Don Gasparinu: E a mia li manu (s’avvia di furia anche lui).

Don Nzulu: (gli grida dietro). – Abbasta ca non sparati, Don Gasparinu!

Don Gasparinu: (voltandosi con le mani per aria). – A secunnu comu mi firria! (via).

SCENA V.

Don Nittu, Don Nzulu e Brasi.

Don Nzulu: (dopo aver guardato un po’ Don Nittu rimasto mortificato). – Vi persuaditi, caru Don Nittu?

Don Nittu: Lo dice a me? Io che per essere uomo di tratto e di pace finiu ca fui insultatu di chisti e di chiddi e ristai abbannunatu di tutti, cca, comu un cani senza patruni!

Brasi: (sghignando da scemo). – Eh… eh… ‘a corda gruppa gruppa, cci va ‘nt’ ‘o mezzu cu’ non ci curpa!

Don Nzulu: (licenziandolo con una stretta di mano). – Cunsulativi, caru Don Nittu, non siti vu’ sulu!… E si peju non cc’è, chistu un è nenti!

Don Nittu: Ca già! Cc’è ‘stu fattu di ‘stu duellu!

Don Nzulu: Bisogna impedirlo! Ca comu! Giustu giustu, nni ‘stu mumentu, cci avemu a dari ‘stu spittaculu a chiddu ca arriva? Di tuttu, di tuttu bisogna fari, Don Nittu, pi non farlu succediri! E non cc’è megghiu di vui pi mittirivicci ‘nt’ ‘o mezzu?

Don Nittu: Io?! Cu tuttu lu cori! Ma veda… veda… Sono dui tipi intrattabili! E s’attaccaru forti… lei l’intese? Paroli sottintese, ma sanguinose… Ah! una sfida tremenda!

Don Nzulu: Si, ma voi… col vostro tratto (spingendolo verso la comune). Curriti, curriti, Don Nittu, e purtatimi boni notizii.

Don Nittu: (prima d’uscire) – Mi proverò… farò del mio meglio… ma non cci spero, sa? (via).

SCENA VI.

Don Nzulu e Brasi.

Don Nzulu: (sorridendo, soddisfatto, a Brasi) – L’avvirtisti o’ sartu?

Brasi: L’avvirtii… Ma pi cui?

Don Nzulu: Ca pi tutti ‘sti me’ signuri…

Brasi: Già… ora ca nn’ ‘i fici iri tutti pari sciarriati.

Don Nzulu: Zittiti, ca tornanu.

Brasi: Cui?

Don Nzulu: Tutti.

Brasi: Non tornanu.

Don Nzulu: (guardandolo bene negli occhi) – E tu n’ ‘o capisci ca tornanu? (si ode il campanello d’ingresso) – Vo’ grapi. (Brasi via).

SCENA VII.

Detti, Donna Prazzita e Rachilina.

Don Nzulu: (vedendo rientrare le due donne, premuroso, sbottoneggiando) – Oh chi vi scurdastivu cosa, cucina?

Donna Prazzita: (attaccandosi al primo pretesto che le viene in mente) – ‘A curnici, mi scurdai! Siccomu è mia… accattata cu ‘i me’ dinari…

Don Nzulu: Oh! giustu, cucina!

Brasi: Alla cca! (prende la cornice e gliela porge).

Donna Prazzita: Pirchì, scusati, a vulirla diri com’è di giustu, è cosa di mittilla ‘nta un quatru ‘ssa parti ca m’aviti fattu…

Brasi: E chi fa, voscenza, ‘a pitta e ‘a metti cca dintra?

Donna Prazzita: No! Iu, figghiu? E chi sacciu pittari, iu? Cc’è cu’ è ca ‘a pitta… in carta bullata e cu ‘u stemma d’ ‘u Tribunali… Iamuninni! (a Rachilina).

Don Nzulu: Cucina, iu non sacciu chi dirivi (sospira e apre le braccia). Faciti comu criditi.

Donna Prazzita: Ah! tuttu chissu è chiddu ca mi rispunniti?

Don Nzulu: Mentri ca vui non vuliti sèntiri! Appena m’accostu: «Livativi» – vi fermu, e vi nni vuliti iri pi forza… Chi v’è diri? Vo’ itavinni…

Donna Prazzita: Ah, mi nni mannati?

Don Nzulu: Binidittu Diu! ‘U dicistivu vui a Rachilina: «Iamuninni».

Rachilina: Eh, sì, zia, iamuninni…

Donna Prazzita: Naturali ca ni nni iemu (ma non si muove).

Brasi: Si voli passari, l’accumpagnu…

Donna Prazzita: Grazii, figghiu, ‘a strata a sacciu (volge lo sguardo in giro, non sapendo risolversi ad andarsene).

Don Nzulu: (c. s.) – Chi vi scurdastivu quarchi autra cosa! (si riode il campanello d’ingresso.

Don Nzulu: (ammiccando a Brasi, con intenzione) – Vo’ grapi!

Donna Prazzita: (rodendosi per il contrattempo) – E cu’ è chissa? Idda ca torna? Ddà lingua d’infernu? Ah, pi carità, cucinu (correndo come un topo in trappola per la stanza) – ca nn’haiu suffrutu assai, oggi! Ogni pacenza avi un limiti! Non la vogghiu cchiù vidiri! non la vogghiu cchiù vidiri! D’unni scappu (fermando Brasi che s’avvia) Aspetta, sceccu, non grapiri! D’unni scappu, vi dicu?

Don Nzulu: ‘Na vota ca pirdistivu tempu, santu Diu! D’unni vulissivu scappari, d’ ‘u pirtusu d’ ‘a chiavi? Trasiti cca dintra (le apre l’uscio della sinistra) e aspittati, si non vi vuliti fari vidiri.

Donna Prazzita: (passando, seguita da Rachelina) – Basta ca vi spicciati, oh! c’haiu l’avvucatu ca m’aspetta!

Don Nzulu: (chiudendo l’uscio dietro le donne) – E macari iu haiu chi fari, chi vi pari! V’ ‘u scurdastivu c’arriva Paulinu? (a Brasi, sorridendo e fregandosi le mani) Vo’ grapi! (Brasi via).

SCENA VIII.

Don Nzulu, Brasi Tidda, poi voce di Donna Prazzita.

Don Nzulu: (appena Tidda appare sulla soglia della comune) – Chi ti scurdasti quarchi cosa macari tu?

Tidda: Macari iu? Chi veni a diri «macari iu?». Chi cci foru autri ca turnaru?

Don Nzulu: No, dicu…. siccomu ‘a cucina Prazzita si scurdau ‘a curnici cca….

Tidda: (arruffandosi) – E chi fa? Chi cc’è’ paura, torna pi pigghiarisilla?

Don Nzulu: Vah! torna! N’ ‘o vidisti comu si nni iu ‘nfuriata? Comu a tia! E pi chissu, dicu, quarchi cosa t’avisti a scurdari….

Tidda: No, nenti m’haiu scurdatu iu! E anzi pirchì non m’haiu scurdatu nenti è ca turnai…. Pi guardarivi, bonu, di sulu a sulu, nni ‘sta bedda facci…. (è come una gatta arruffata, che si muove, angosciosamente, dal desiderio di essere carezzata e non vorrebbe darlo a vedere) – Eccu pirchì turnai…. (quasi col pianto nella gola, ma suo malgrado) – ecco pirchì turnai….

Don Nzulu: (che ha compreso perfettamente, ma pur non potendo cedere, per non guastare il suo giuoco) – Bonu, sì…. pi chissu! T’ ‘u dicu iu, pirchì turnasti. Tu voi ‘u ritrattu…..

Tidda: (sconcertata) – Quali ritrattu? (riprendendosi) – Ah già! ‘U ritrattu! Ca sicura ca ‘u vogghiu! E pi chissu turnai, ‘u ‘nzirtastivu!

Don Nzulu: Subitu! (a Brasi) – Brasi, vo’ pigghiacillu…. (Brasi va. Pausa tenuta) – Assettati….

Tidda: Grazii. Non m’assettu. Iu staiu abbruciannu!

Don Nzulu: Tu sempri abbruci. Ma… focu di pagghia….

Tidda: Focu di pagghia? O’ solu m’haiu ittatu! Iu sempri di pirsuna haiu pagatu! E pi chistu sugnu cca, ancora a ‘stu puntu, senza statu! Lu dannu, si l’haiu fattu all’autri, prima di tuttu e cchiù di tuttu l’haiu fattu a mia! Ora stissu: vui ittastivu la petra e v’arritirastivu la manu; e iu ittai a fogghi quintu ‘u matrimoniu conchiusu cu D. Iacu e m’haiu vinnutu macari la stuppa di li matarazza pi mettiri ‘ssa casa, e non dari saziu a ddà vecchia vilinusa!

Brasi: (facendo segno delle mani vuote) – Non cc’è’ cchiù Vulau!

Don Nzulu: Chi?

Brasi: ‘U ritrattu!

Don Nzulu: E cu’ è ca s’ ‘u pigghiau?

Brasi: (col solito sorriso da scemo) – N’ ‘ò sapi vossia?

Tidda: (che dapprima, tutta commossa e alterata da ciò che ha detto, è rimasta come estranea al discorso, udendo parlare del ritratto, torna in sè e scatta) – Chi? ‘U ritrattu? S’ ‘u pigghiaru? Comu? Quannu? Chi mi stai cuntannu? Cu’ cc’è ddà dintra? (corre frenetica verso la sinistra).

Don Nzulu: (cercando d’impedirle il passo) – Fermati! Non cc’è nuddu! Cu’ ci avi a essiri? Statti cca! (si riode il campanello d’ingresso. Brasi accorre).

Tidda: (scostando Don Nzulu, che si lascia facilmente mettere da parte, spingendo l’uscio di sinistra che resiste) – Comu, statti cca? Chi mi diciti ca non cc’è nuddu? Vogghiu vidiri! Vogghiu vidiri, pirchì vui siti capaci di farimi ‘st’autru tradimentu!

Don Nzulu: (fingendo di trattenerla) – Ma si ti dicu ca non c’è nuddu? Tradimentu! Iu fazzu ‘i tradimenti?

Voce di Prazzita: (dietro l’uscio) – Si, si, cca semu! facitila tràsiri! Non avemu di chi scantarinni, nuatri! (apre l’uscio dall’interno).

Tidda: (precipitandosi dentro) – Ah si! Ora vi fazzu vidiri iu! si non lassati ‘stu ritrattu! Vuautri ca faceuru finta di irivinni sdignati!

SCENA IX.

Don Liddu e Don Nzulu, poi Don Iacu.

Don Nzulu: (vedendo entrare Don Liddu, richiude l’uscio e, mentre dall’interno si ode il vociare confuso, a soggetto, delle due donne in aspra lite) – Don Liddu, cc’è cosa?

Don Liddu: (serio, severo, concitato) – Cc’è ca vogghiu parrari cu ‘a signurina, perchè non posso credere assolutamente ca idda fussi consenziente a ‘sta spiculazioni ca autri nni vulissiru fari! (udendo il vociare delle donne) Unn’è? Ddà dintra? Chi su’ ‘sti vuci? Cu idda l’hannu? ‘Nsumma, chi succedi cca, don Nzulu? (facendo queste domande s’è spinto fin presso l’uscio, come deciso ad aprirlo e a introdursi).

Don Nzulu: (trattenendolo vigorosamente, piuttosto aspro e seccato) – Nenti, don Liddu! non succedi nenti! Cc’è paura, ‘ncasa mia, divu dari cuntu a tutti? Vi pregu, assittativi! Chi mi vulissivu trasiri dintra macari vui? (Altra scampanellata all’interno. Brasiaccorre).

Don Liddu: Scusati, Don Nzulu, la ragiuni di tuttu chistu…

Don Nzulu: (subito, interrompendolo) – Quali ragiuni? Ancora s’avi a vidiri, ‘a ragiuni! (con intenzione) E v’ ‘a fazzu vidiri iu… all’urtimu!

Don Iacu: (entrando e notando Don Liddu) – Lo sapevo!

Don Liddu: (provocante) РChi ̬ ca sapeuru?

Don Iacu: Ca vi fiteva ‘a lepri ‘nta ‘stu trippaturi! (udendo anche lui gli strilli delle donne) Turnastivu pi daricci spadda forti? Non basta ca su’ dui contro una? Macari ‘u masculu?

Don Liddu: (andandogli incontro con le mani in faccia) – Ma vui chi pi daveru a mia vuliti scuncicari?

Don Iacu: (subito, con la voce bassa) – No… me ne guarderei bene… (voltandola) – Pirchì ‘ncasa d’autri haiu conosciutu sempri ‘u me’ duviri!

Don Liddu: (sghignando) – Già! Un poco pirchì ci sunnu ‘i fimmini, un pocu pirchì siti ‘ncasa d’autri… vah, livativi!

Don Iacu: Scusate, vi ho detto di attendere persone?

Don Liddu: E quannu?

Don Iacu: Per cui!

Don Nzulu: (che frattanto è andato presso le litiganti di là, tornando come se vedesse questi due alle prese) – Signuri mei, pregu! signuri mei! Chi vulissivu fari ‘u duellu cca? (vociando verso l’interno alle donne) Ma chi mi vuliti fari partiri, ‘a testa? Malidittu ‘stu cucinu e di quannu mi ittau ‘nta ‘stu focu! Finitila! finitila, e passati tutti cca banna!

SCENA X.

Donna Prazzita, Tidda, Rachilina e detti.

(le donne tornano in iscena un po’ malconce, arrossate; Donna Prazzita e Tidda tenendo dai due lati opposti un vecchio ritratto ad olio rappresentante un notaio con la barba a collana e i capelli a boccoli, il collo fasciato da una grande cravatta a rabat, uso Bellini, ampio panciotto alla marescialla, abbottonato all’estremità d’un lato, una penna d’oca sull’orecchio e un codice in mano. Una tira di qua e l’altra di là, mentre Rachelina, col cappello gualcito e a sghimbescio come per qualche ceffone di Tidda, geme e pare voglia cascare di nuovo in deliquio).

Donna Prazzita: Modda! modda cca! modda cca, ti dicu!

Tidda: Pazza siti! Chistu tocca a mia! E non lu lassu mancu, si!…

Donna Prazzita: No! Tocca a mia!

Tidda: ‘U moddu? Lassatilu! Ca cchiuttostu un pugnu cci dugnu e ‘u sfunnu!

Don Iacu: Vah! Muddatilu!

Don Liddu: Non muddati nenti!

Don Nzulu: (strappando di mano alle due donne il contrastatissimo ritratto e dominando, con la sua, tutte le voci) – Datilu cca prima, santu e santissimu! ‘U stati sfasciannu d’acussì? (guardando l’immagine) Guardati chi cc’è cca! Lu stati facennu assistiri a un bellu spittaculu ‘stu povir’omu! (cava il fazzoletto e con delicatezza fa come per asciugare il sudore della fronte del notaio effigiato) Poviru Josè! Tu ca ti nn’ha statu tant’anni cuetu a la me’ casa! Ma guardatilu, guardatilu chi facci chi avi!… mancu cuscenza cc’è! E si vidissi so’ figghiu, che figura ci facissi, vah? (altra scampanellata. Brasi accorre) Basta ca cci aviti priparatu ‘a casa… ‘i mobili…

SCENA XI.

Detti e Don Nittu, poi Don Gasparinu.

Don Nittu: (rientrando tutto accaldato, senza notare la presenza di D. Iacu e di Don Liddu, rivolto a Don Nzulu) – Ho fattu sforzi inauditi, sa? Ma nenti!…. Sunnu du’ armali feroci!

Don Nzulu: (deponendo il ritratto in piedi su un mobile, bene in vista) – Cui?

Don Nittu: (sconcertato) – Ah…. cca sunnu?

Don Nzulu: Nu’ ‘i viditi?

Tidda: Accussì va beni! Nè tu leta nè iu cunsulata! (a Don Nzulu) V’ ‘u tiniti vui, ‘u ritrattu!

Don Iacu: Quann’è chistu, sta beni!

Don Liddu: Già! Ca cc’era bisognu d’ ‘u vostru consensu!

Don Nzulu: (parlando al ritratto) – Eh, poviru mortu, cu’ ti l’avia a diri, ca ti stavanu manciannu li càmuli e li fulinii, senza riscidiriti nuddu! nuddu ca t’addumava un sordu d’ogghiu! nuddu ca ti purtava un ciuri! (a Brasi che gli presenta un telegramma) – Chi è? Telegramma? E di cui? (apre il foglio, legge ed esclama) – Eh menu mali, vah! Menu mali! Ogni male non viene per nuocere!

Brasi: E unni manca, Diu pruvidi!

Le Donne: (che si sono sedute stanche ed agitate) РChi ̬? Chi fu? Di chi si tratta?

Don Nzulu: Bella accuglienza cci stauru priparannu!…. A ‘na bella scena l’avissivu fattu assistiri!….

Gli uomini: Ma cui?

Don Nzulu: Ma cui…. cu’ po’ essiri? Paulinu!

Tidda: Non arriva cchiù?

Donna Prazzita: Comu?! Avia a arrivari oggi!

Don Nzulu: Già! quantu junci, e arrivava! T – a – ta, ficu fatta! Mi telegrafa di Genuva, ca si firmirà ddà ‘na pocu di jorna….

Rachilina: ‘U dissi vossia stissu, ca s’aspittava pi stasira.

Don Liddu: E lei, signurina, tantu pi ‘na curiusità: cci avia tuttu ‘ssu ‘nteressi c’arrivassi stasira?

Rachilina: Iu? No…. Pirchì?…. Siccomu ‘u ziu avia dittu accussì….

Don Nzulu: (a don Liddu) – Amici mei, tutti ‘sti cunti…. pi carità, all’urtimu! (a Rachelina) – Eh sì, figghia…. Ma si m’aviti fattu partiri ‘a testa! Vuautri chi siti cristiani? Siti ranocchi, cicali, marranzani!…. Madonna di lu Carminu! Non haiu cchiù cirivedda!…. Cci criditi ca mi disidirassi mortu e stampatu ddà ‘nta ddù quatru?…. Ca già! Mi faceva ‘u cuntu, c’arrivatu a Genuva, doppu un jornu era cca.

Donna Prazzita: Ah no?!

Don Nzulu: Senza pinsari a tuttu chiddu ca divi fari ddu galantomu appena sbarcatu in Italia!

Don Nittu: (dandosi tono) – Eh già! I passaporti…. Cce lo volevo dire io!

Don Nzulu: Chissu sulu? E ‘i pezzi? sulamenti pi canciari tutti ddi pezzi ca porta?

Tidda: Pezzi cancia?

Donna Prazzita: Chi è, niguzianti di pannaria?

Don Nzulu: Già! Martisi! Vuautri ppi pezzi chi sapiti sentiri? Dinari, su’! Pesetas, pesetas – si chiamanu accussì ddà sutta! Faciti ‘u cuntu, pi canciari tutti chiddi ca porta! (come ripigliandosi) – Ma ‘u sapiti ca fu ‘na furtuna ‘ssu ritardu? (affettuosamente severo e patriarcale) – Prima di tuttu pirchì, amici mei e parintuzzi cari, nuautri ‘nta l’intimità nni putemu macari manciari pi lupi, ma di frunti a iddu, ‘a cosa è diversa: di frunti a iddu, nn’avemu a fari vidiri uniti, affezionati unu cu l’autru tanti armi ‘nta un cori! tanti lapi di meli!…. Ca comu! iddu ca va circannu la famigghia…. lu nidu anticu…. (come fissandosi nel suo lontano rammarico) – lu nidu anticu…. chi nni sapiti quantu si disidira!…. e cci faciti truvari ‘stu ‘nfernu? Si nni scappa l’indumani!!… E cu tuttu ‘stu catuniu c’aviti fattu, m’aveva scurdatu la megghiu… (guardandoli tutti) – Signuri mei, spagnolu è!

Tidda: Comu! finiu ca è americanu?

Don Nittu: Di l’America spagnola, signurina…

Don Nzulu: E quindi, cchiù spagnolu di li spagnoli! Cu certi arii ca v’ ‘u pozzu diri iu ca cci haiu statu! Vui chi sapiti comu marcianu ddà? Ogni pirsuna ricca ddà, faciti cuntu ca è un re! Redengotti e cilindro, macari pi iri ‘ntra certi posti… ca nuautri cci jemu… cu li tappini a la susuta di lu lettu (le donne non possono fare a meno di sorridere, ma fanno un certo verso di vergogna) Vi pari scherzu? Fumusi!… Ah! pi fumu, lassati fari a iddi… E non è ca su’ fanatichi sulamenti supra d’iddi stissi; ma supra tuttu e supra tutti chiddi ca cci stannu attornu! Vòlunu gran cumparsa! Esagerata! Non nni ponnu fari a menu!… E iu pensu… ca comu!… guarda chi patacca ca stàvamu facennu a causa di li vostri curtigghiarisimi!… Avia di tantu ca v’ ‘u vulia diri… Signuri mei, vuautri siti vistuti…

Don Liddu: (guardandosi addosso) – Comu semu vistuti?

Don Nzulu: Perfetti, chi cc’entra! Lassati fari a vui, Don Liddu, pi chistu! e macari a vui, Don Nittu. Tutti già, non si discuti!… Ma non è questo, signori! lassatimi spiegare! Iu avia pinsatu di faricci un ricivimentu… un’accuglienza all’usu d’iddi… pumpusa, vah! sgargianti! pirchì tantu chiù pumpusa è, tantu chiù bella imprissioni cci fa… E non dicu sulamenti pi nui, di comu nn’avemu a vestiri e di chiddu c’avemu a fari… ma macari p’ ‘a casa… addubballa tutta… ma a chistu cci pensu iu! Anzi, mi vuliti lassari fari a mia pi tuttu, ora ca vi viu cca beddi cueti, ca tutti li quistioni sunnu risuluti amichevolmenti?

Tutti: (ridestandosi come da un fascino, vivacemente) – Chi? Comu? Chi dicistivu? Risoluti? Comu risoluti?

Don Nzulu: (dominandoli) – Chi fu? chi è? N’autru ribeddu vuliti fari? V’assicuru e vi promettu che tutto sarà accomodato con sodisfazioni generali!

Donna Prazzita: Ma scusati, cc’è ‘a cosa d’ ‘i du’ casi… com’è ca si po’ risorviri cu suddisfazioni generali?

Tidda: Già? Com’è ca s’ha a spartiri ‘ssu cristianu? Mezzu cca banna e mezzu dda banna?

Don Nzulu: Non vi preoccupati! Truverà du’ casi, e nni scigghirà una! senza ittari a mari l’autra… Chi nni sapiti si non è abituato ad aviri quarteri d’estati e quarteri di ‘nvernu?

Don Iacu: Ah! ma scusassi: cc’è ‘na quistioni però ca resta pinnenti!

Don Liddu: Già! comu ‘u piru all’arvulu!

Don Nzulu: E chista macari cci la faremu decidiri a Paulinu! A tutti cuntintirà! a tutti! lassatilu arrivari! Nuautri cca nn’avemu a preoccupari d’una cosa sula: di farinni truvari digni d’iddu. Vuliti lassari fari a mia? Senza pipitari chiù nuddu! Apprufittamu di ‘ssu tempu ca nni resta. Brasi, affacciati d’ ‘u barcuni e chiama a Don Sciaveriu Notu, dicci c’acchianassi cu so’ mugghieri cu ‘u campiunariu e ‘u metru, prestu prestu! (mentre Brasi va, rivolto a Rachilina) Ti lassi serviri di mia, tu?

Rachilina: Comu voli vossia, ziu! Ma l’abitu pi daveru m’haiu a fari?

Donna Prazzita: Chi n’o’ sta’ sintennu? Giustu ca tu ti l’aviatu a fari….

Don Nzulu: Ma…. divi essiri ‘na cosa d’alzari l’idei, badamu!…. Comu ti piaciria, Rachilina? sintemu….

Rachilina: Eh…. chi sacciu? di…. di sita cilesti…. mi piacissi…

Don Nzulu: Bravu! Apprupriatu!

Rachilina: Guarnitu di…. di….

Tidda: (interrompendola) – E iu comu, cucinu, di sita granata?

Don Nzulu: A gustu to’! Basta ca sia ‘na cosa chic!

Donna Prazzita: E iu…. macari mi l’avissi a fari?

Don Nzulu: Ca chi vol diri! Tutti, tutti! Vui, ‘a prima!

Brasi: (rientrando) – Don Sciaveriu dici ca veni subitu con la consorti…. E…. si cci permetti, cci vulissi diri ‘na cosa….

Don Nzulu: Chi cosa?

Brasi: Cca sutta cc’è’ ‘na pirsuna ca fa avanti e arreri comu ‘na tarantula annacalora, e sta sfardannu ‘a strata.

Tidda: Uh!…. Ca chissu don Gasparinu è! mischinu!

Don Nzulu: Ah, già! chiamalu! ca iddu sulu manca! Pregalu a nomu mia d’acchianari (Brasi esce).

Donna Prazzita: Allura iu dicissi ca ‘ssu vistitu miu duvissi essiri d’un culuri…. d’un culuri….

Tidda: Di cani ca fui! (la vecchia la guarda biecamente)

Don Nzulu: (subito, accomodante) – Lo sceglieremo nel campionario! Non circati, cucina Prazzita! (a D. Gasparino che appare più arruffato che mai sulla comune) – Avanti! avanti! Don Gasparinu, ca v’aviti fattu disidirari!

Don Gasparinu: Si, ma…. si non mi mannauru a chiamari…. mancu d’ ‘a strata cci passava iu cchiù cca….

Tidda: Si, difatti, ‘ncasa vi vinniru a chiamari?

Don Gasparinu: Mi chiamaru mentri ca era pi l’affari mei, ca non cci dava cunfidenza a nuddu…. E ora mi nni vaiu!

Don Nzulu: (trattenendolo) – Bonu, vah! Don Gasparinu: viditi ca Tidda scherza!

Don Gasparinu: Idda a mia, s’avi a livari ‘stu viziu di pigghiarimi di puntu.

Don Nzulu: S’ ‘u leva, s’ ‘u leva! stativi cuetu! Ora ca vinistivu, comu sia sia, assitàtivi cca e faciti chiddu ca fannu l’autri, ca semu tutti ‘mpaci.

SCENA XII.

Don Sciaveriu, Donna Rusulina e detti.

Don Nzulu: (ai due sarti che entrano) – Oh, bravu, Don Sciaveriu! favuriti! Avanti, Donna Rusulina!

Don Sciaveriu: (inchinandosi) – Ai suoi comandi, signor Don Nzulu!…. Tanti rispetti alla compagnia!

Donna Rusulina: (c. s.) – Serva di ‘sti me’ signuri!

Don Nzulu: (con un cenno d’intelligenza) – Dunca…. Donna Rusulina, non cc’è bisognu ca vi dicu ca ‘sta vota vi duviti disimpegnari… Pigghiaticci ‘a misura a ‘sti parenti mei e intantu daticci ‘u campiunariu ca si scegghiunu ‘a stoffa. (D. Rusulina porge il campionario alle signore che si mettono a crocchio a sfogliarlo e a conversare con lei) – E vui, Don Sciaveriu, pinsati pi ‘sti me’ signuri… e macari pi mia….

Brasi: (col solito sorriso da scemo) – Si cci voli dari, cci duna…. e si non ci voli dari, non cc’è obbrigu….

Don Nzulu: E pi Brasi, si sottindende!

Don Nittu: (costernatissimo) – Senta…. Don Nzulu…. io, veramenti…. non saprei se….

Don Nzulu: Ma mancu si dicinu ‘sti cosi! Tuttu pensatu. Don Nittu!

Don Nittu: Si, ma… a qual titolo?

Don Nzulu: E non l’avemu dittu? A titolo d’un regalo a me e d’un onuri a me’ niputi! Non bisogna guardare a spese!

Don Nittu: (più che mai costernato) – Spese… mie?

Don Nzulu: Ooh!… Appena arriva me’ niputi!

Don Liddu: (rinzelato) – Vah, non iucamu, Don Nzulu! Mancu pi scherzu l’aviti a diri ‘sti cosi! Mi vestu pirchì mi fa piaciri macari a mia; ma a spisi mei! E non cc’è’ bisognu ca don Sciaveriu mi pigghiassi ‘a misura. È ‘u me’ sartu…

Don Nzulu: Sfidu! Pi chissu è ‘u megghiu sartu d’ ‘u paisi!

Don Gasparinu: Ah! pi chissu? Pirchì iu non passu ca sugnu macari clienti so’? Pirchì non parrati vui, misseri e minchiuni! A ‘mprisa ca mi nni vaiu ‘n’autra vota?

Don Nzulu: Don Gasparinu, chi dissimu? (a Don Sciaveriu) Allura non cc’è bisognu di misura mancu pi iddu. Vah, signuri mei, spicciamunni! Donna Rusulina, siti pronta?

Donna Rusulina: A li cumanni! Accuminciu d’ ‘a signura Donna Prazzita ca è a cchiù granni! (misura la lunghezza della sottana) Sciaveriu, scrivi.

Don Sciaveriu: (a Don Nzulu) – Mi permetti? (segnando in uno scartabello.)] – Signora Donna Pràzzita Cannalonga.

Donna Rusulina: Lunghizza, di la vita a la putia: Cento unnici (misura la rotondità dei fianchi) Oh… comu cci dicemu? circunfirenza – cu bon prudi e saluti! centuquarantasetti…

Tela.

Cappiddazzu paga tuttu
Commedia in tre atti – 1917
con le maschere di Pirandello e Martoglio
di Nino Martoglio e Luigi Pirandello

Trama, personaggi e biografia di Nino Martoglio
Prim’attu
Secunn’attu
Terz’attu

 

»» Pirandellu ‘n sicilianu

Introduzione al Teatro di Luigi Pirandello

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com

ShakespeareItalia

Skip to content