Cappiddazzu paga tuttu – Atto Terzo

Trama, personaggi e biografia di Nino Martoglio
Prim’attu
Secunn’attu
Terz’attu

Cappiddazzu paga tuttu - Atto Terzo
Nino Martoglio (1870 ‚Äď 1921). Immagine dal Web.

Cappiddazzu paga tuttu
Atto terzo

SCENA I.

Don Nzulu, Donna Prazzita, Rachilina, Tidda, Don Liddu, Don Nittu, Don Iacu, Don Gasparinu e Brasi.

(scena di movimento tra tutti, intanto a fare gli ultimi apprestamenti per la solenne festa dell’arrivo dell’Americano, Don Nzulu, aiutato da Don Liddu, Don Iacu e Don Nittu, finisce d’addobbare una specie di palcoscenico, che √® un’alta predella, in fondo alla scena, nell’arcata di centro; dietro una tenda, in fondo, si aprir√† un uscio; un altro dietro una tenda, a destra, e una finestra si scoprir√† dietro la tenda di sinistra. Donna Tidda traversa la scena recando un gran vaso di fiori. Donna Prazzita e Rachelina vengono subito dopo con trionfi di frutta).

Brasi: (segue portando un festone di fronde d’edera intrecciato con fiori) – E chi √®, scursuni? Unni va, chistu?

Don Liddu: Non ci pinsari, babbu… Portalu dd√† banna, ca poi cci pensu iu…

Tidda: Ma chi √® ‘sta stola? Unn’√® ca l’aviti a cumminari?

Donna Prazzita: E chisti, unni l’avemu a mettiri, Don Liddu?

Don Liddu: Pusatili unni vi veni prima… Lassatinni finiri cca! √ą bonu accuss√¨, Don Nzulu? (le donne escono per rientrare poco dopo.]

Don Nzulu: (che s’√® tolto la giacca e sta aggiustando le tende del piccolo palcoscenico) – Bonu, bonu, s√¨… Eccu, tir√†ti n’autru pocu di ddocu… Cu’ m”a duna una spingula?

Don Nittu: Iu… alla cca!

Don Iacu: Si capisci, si non siti attaccata vui cu ‘i spinguli!

Don Gasparinu: E allura… iu ca portu spinguli macari?!

Don Nzulu: Lassatilu iri ‘ssu discursu d’ ‘i spinguli! Calati, calati, Don Iacu… unni stati guardannu?

Don Iacu: Ca guardava a Don Nittu , ca cu ddi pusa avi un traficu!… E non m’haiu pututu pirsuadiri si avi ‘i pusa e non avi cammisa!

Don Nittu: Spiritoso! Spiritoso, Don Iacu!

Don Gasparinu: S√¨… bella liscimoria!

Don Nzulu: (vedendo che Don Iacu s’inalbera) – Signuri mei, oh! non facemu quistioni, comu finiu?… Mi staiu facennu ‘u cori tantu, a vidirivi accuss√¨ tutti belli d’accordu! Lassatimi finiri cca!

Tidda: Ma chi √® ca cumminastivu ddocu? ‘U sapiti ca mi pari un palcuscenicu?

Don Nzulu: Ha fattu ‘sta scuperta! Biniditta Santa Lucia ca ti desi ‘sta bella vista!

Donna Prazzita: Ah, pi daveru palcuscenicu è?

Rachilina: Vih! Che bellu! E cu’ cci ha a rapprisintari?

Don Nzulu: Ca tutti nuautri! (sorpresa generale e movimento di curiosità).

Tutti: Chi? Comu? Avemu a rapprisintari? E chi avemu a rapprisintari?

Don Gasparinu: Iu… non rapprisentu nenti… e non vogghiu sapiri ‘sti storii!

Don Nzulu: Tutti! tutti! Avemu a fari ‘na festa all’ingranni! Ricivimenti… pranzu… e macari teatru… O’ pranzu cci aviti pinsatu vuautri, e iu mi vosi riurdari di li tempi antichi…

Don Nittu: E nuautri chi sapemu rapprisintari, signur Don Nzulu?

Don Nzulu: E non cci sugnu iu? Vi ‘nsignu ‘i parti a tutti! Accuss√¨, a suggettu!… Haiu pinsatu macari a commedia c’avemu a fari davanti a Paulinu… E ora, lestu lestu, vi fazzu a prova generali… ‘I robbi su’ cca!

Tutti: Quali robi?

Don Nzulu: ‘I vostri!

Tutti: Ah, ‘i purtaru? Cca su’? Quannu ‘i purtaru?

Don Nzulu: ‘I purtaru! ‘i purtaru! Avi tantu!

Tidda: Ah… chisti eranu ‘i robbi, ca nni facistivu pigghiari ‘a misura?

Don Nzulu: Ca chissi! chissi!

Rachilina: E comu, accuss√¨ senza pruvarli, si nni stannu boni o si non nni stannu boni….

Don Nzulu: Si…. teni a cura! senza mai ti stannu tanticchiedda cchi√Ļ larghi o cchi√Ļ longhi! Robbi di commedia su’!

Don Gasparinu: A mia non m’ha pigghiatu ‘a misura nuddu, e ddocu supra mascaratu non ci acchianu!

Don Liddu: (sorridendo con compiacenza) – A sapillu prima, Don Nzulu…. si puteva cumminari d’accordu ‘na cosa graziusa….. Filodrammiticu sugnu.

Don Nzulu: Non dubitati ca graziusa…. graziusa sar√†…. Ora ‘u viditi! A unu a unu vi fazzu ‘a parti di tutti! Vi mettu comu un specchiu davanti!

Rachilina: Macari chidda d’ ‘i fimmini?

Don Nzulu: Si capisci! E cu ‘i robbi d’ognunu!

Tidda: Vih! Ca bellu aviti a pariri vistutu fimmina! Non cci iucamu, signuri mei, ca chistu l’opiranti fici all’America!

Donna Prazzita: ‘U sapiti, ca √® cosa d’arridiri?

Don Nzulu: E comu d’arridiri! Ora vedrete! Assittativi a giru e permettiti ca cuminciu! (stando sempre sul piccolo palcoscenico, chiude all’interno il velario, nascondendosi a tutti).

Rachilina: Oh ch’√® bella! Non mi pari l’ura di vidillu cu ‘i robbi d’ ‘a me’ parti! Ma… sa chi parti haiu a fari?

Tidda: E iu, cu chiddi d’ ‘a mia! a me’ parti, parti di sconzu avi ad essiri!

Don Iacu: E figuramunni c’avi a pariri bellu vistutu di Donna Prazzita!

Donna Prazzita: Iu dicu c’h√Ę a p√†riri cchi√Ļ bellu vistutu di vui! Quannu mai, puteuru parrari d’ ‘a parti d’ ‘a signura Donna Prazzita!

Don Gasparinu: Vogghiu vidiri si finisci bona…. ca non mi pari!….

Don Nzulu: (di dietro la tenda) – Signuri mei, circati di starivi muti, pirch√¨, si no, non isa ‘u sipariu!

Brasi: Silenziu! (e batte le mani allegrissimo).

Tidda: Vih! ch’√® cuntentu chistu!

Don Nzulu: (c. s.) – Pirch√¨ non sapi ca cc’√® ‘a parti priparata macari pi iddu!

Brasi: (contento) – Macari pi mia?!

Don Nzulu: (c. s.) – Pi tutti! Pi tutti!

Don Gasparinu: E torna, parrinu e sciuscia!… L’irritazioni pi forza mi volunu fari pigghiari!….

Don Iacu: (guardando D. Gasparino con un largo sorriso, non perfettamente convinto) – Mi dici ‘a testa ca finisci a opira ‘e pupi!….

Brasi: A cugghiuta ti vogghiu!

Don Nzulu: Attenti, che comincia!

Tutti: Silenziu!…. (accomodano le sedie e attendono con gli occhi al palco).

Don Nzulu: Unu…. dui….. e tri! (Tira la tenda-sipario e scopre la scena).

Tutti: Vih! Bellu! Chic! E d’unni spuntaru ‘sti porti? Uh, cc’√® ‘a finestra macari!… Un teatrinu perfettu! Lassati fari a iddu! Silenziu!…. Signuri mei, silenziu, annunca non nesci!

LA COMMEDIA

(la piccola scena rappresenta una stanzetta di passaggio, con finestra sul lato destro, comune in fondo con tenda e uscio sulla sinistra che d√† nell’appartamento).

SCENA I.

appare: La Vecchia di l’acitu.

(entra in iscena con il fiasco dell’aceto sotto il braccio e beve con soddisfazione).

Rachilina: Uh! e cu’ √® ‘ssa vecchia? Che laria!

Tidda: Chissa ‘a vecchia di l’acitu √®!

Donna Prazzita: Allu dda, l’avi scrittu ‘nt’ ‘o ciascu!

Tidda: E comu s’appana!

Don Liddu: (vedendo che la vecchia smette di bere) – Zittitivi, ca sta parrannu! Sintemu chi dici!

La Vecchia: (con l’occhio maliziosamente arguto) – Bonu! bonu! di li setti latri…. E assai nn’haiu bisognu! (al fiasco) – Tu ha’ a travagghiari oggi! (si fa presso l’uscio di sinistra, e con voce dolce, nascondendo il fiasco sotto la pellegrina) – Tinnirina, ‘a soru! Oh Diu miu, sempri davanti a ‘ssu specchiu!…. sempri cu ‘ssa pruvuligghia ‘mmanu!…. sempri ca t’alliffi e fai cannola!

Tidda: Eh, si √® donna Tinnirina! Ma sa cu’ √®, sa cu’ √® c’avi a fari ‘ssa parti?

Don Gasparinu: Nni vuliti fari sentiri?

La Vecchia: Cu’ avi a veniri, Cappiddazzu? Figghia mia, iu sugnu ‘a soru granni e t’haiu a ricurdari ‘u beni…. Vidi ca ‘a genti po’ suspittari, ‘u sap’idda chi, di ‘ssa troppa frequenza di ‘ssu cristianu ‘ncasa nostra!…. Chi? chi dici? Ma si, ‘a suruzza….

Tidda: Ah, soru cci veni?

La Vecchia: Si, ‘u sacciu ca ti fa cunfidenzi p’ ‘a cucina Zi Vittula….

Donna Prazzita: Zi Vittula? Ca annunca parti di mascarati sunnu!

La Vecchia: Ma ‘a genti √® maligna assai! Vo’ ‘ntuppatici ‘a vucca! E macari idda… chi ti pari?!… Tu si’ troppu bona, armuzza ‘nnuccenti….

Donna Prazzita: Maria, chi parra grevia chissa, cucinu! E cu’ √® ca po’ parrari accuss√¨?

Tidda: Uh, cci nn’√® tanti ca parranu accuss√¨! Iu mi staiu divirtennu un munnu!

Don Iacu: Ma ‘nsumma, nni vuliti lassari sentiri? Vogghiu vidiri cu’ √® ‘ssu cappiddazzu!

La Vecchia: Basta, ‘u beni ti l’haiu avvisatu…. Fa comu cridi!… (si reca presso la finestra e saluta) – Oh, Zi Vittula!…. Mi pari un iar√≤falu avvampatu ‘ntra ‘ssa finestra!…. Miatu cu’ ti spusa a tia! Chi dici?… E, ti nni mancassiru!… Ca dui, li sacciu iu!… Cu’ su’? Vah! finta ca non lu sai! Chiddu vagghiardu, ca si mancia l’aria…. e dd’autru distintu…. ma distintu, vah….

Don Nittu: Abbasta ca non m’ ‘u fa fari troppu esageratu a mia, Don Nzulu!

La Vecchia: E anzi, non sacciu com’haiu a fari…. Tutti dui mi dissiru ca v√®ninu a parrarimi pi tia…. Don Peppi Nnappa e Don Cola Mecciu….

Don Nittu: Ah! sempri mascari su’!

Don Iacu: Zittitivi. Sugnu curiusu di sapiri cu’ √® ‘ssu Don Cola Mecciu!

Don Liddu: E iu, cu’ √® ‘ssu Peppi Nnappa!

Tidda: (impressionata e accigliata) – Zittitivi, quantu sentu chi √® ca dici ‘ssa vecchia!

La Vecchia: √ą ca mi pari ca tu…. no?…, eh, chi voi? mi pari ca l’occhi li ittasti supra un lapuni vecchiu, ca non fussi dignu di pusarisi supra un ciuri vivu vivu e friscu friscu comu si’ tu!

Tidda: (tra i denti come a s√® stessa, guardando sottecchi Donna Prazzita) – Accuss√¨ fu, ‘nfami! (notando che Donna Prazzita si agita un poco sulla seggiola, soggiunge subito, forte) – Tiramu, tiramu, cucinu! Ca bona √®!

La Vecchia: Chi? iu, figghia? E comu vegnu? (additando verso sinistra) – Ca chi la pozzu lassari sula?… Ah!…. mi fazzu lu stomacu fr√†citu…. (Rif√† D. Tinnirina davanti lo specchio, che s’incipria, s’alliscia e si pavoneggia) – E cu’ va, e cu’ veni!…. Tu aspittannu a quarcunu, allonghi lu coddu a la finestra; e cca, si f√®tinu tutti!… Ca si, macari iddu! macari iddu! Veni a parrari…. non sacciu di chi!…. discursi longhi!…. E l’autri, mussi di cca e mussi di dd√†!…. Chi dici?… Ges√Ļ, non su’ cos√¨ ca si ponnu diri d’ ‘a finestra…. Aspetta, vegnu ddocu! Ma un muminteddu, sai? (va via dal fondo).

Rachilina: (notando la zia aggrondata e sulla brace, con un sospiro di sollievo) – Oh e chiss√† si nni ju! Sa cu’ √® ca l’avissi a fari ‘ssa parti!…

Tidda: (con intenzione) – ‘Ssa bella parti!

Donna Prazzita: Videmu tutti l’autri, prima!

La Vecchia: (tra le quinte) – Ohhh!

Don Nittu: Si zittissiru, si zittissiru, ca sta parrannu ddà arreri!

La Vecchia: (c. s.) – Oh lu bellu cavallacciu! Cca pi tempu vui, oggi!…. Acchianati, acchianati ca cc’√® Tinnirina!

Voce di Don Ninnaru: (alterato) – Cu cui?…. cu Cappiddazzu?

La Vecchia: Oh, Maria Santissima, chi facci scura c’aviti!…. No, sula √® pp’accomora…. Trasiti, trasiti, ca vaiu cca ‘nfacci, e tornu! E chiamatila, a Tinnirina, ca vi fa cumpagnia.

SCENA II

appare: Don Ninnaru.

Don Ninnaru: (entrando, parlando c. s. rivolto verso l’interno) – No, no, signura, iu cercu a vossia, e cci haiu a parrari d’idda! (si volge verso il pubblico).

Rachilina: Uh, don Ninnaru √® chistu! Ch’√® graziusu! Ch’√® eleganti!

Don Iacu: (ridendo grosso) – Graziusu, si! Mi pari un spinnacardiddi! E chista non po’ essiri parti mia!

Don Ninnaru: Cca ‘stu iocu ha duratu assai e divi finiri! Finu ca era Don Sucasimula, mi faceva arridiri…. Ora spuntan ssu Cappiddazzu!… Quantu nni ficimu? Unni jemu cu ‘sta chitarra?… √ą certu ca chistu veni cca…. chi voli? Fa cridiri chi pretenni a la Zi Vittula… E allura pirch√¨ non va nni idda, e veni cca? Chi traficu cci avi?… √ą certu ca Tinnirina cci arridi e lu ricivi in gran segretu (tentennando il capo) Vah…. vah…. vah…. vah… Chista cca, ‘a vecchia, dici e non dici… ietta ‘na paruledda ca percia balati…. e poi…. non sapi cchi√Ļ nenti….

Tidda: Sperta, sperta, ‘ssa vecchia!

Don Ninnaru: Iu, intantu, mi sciarriu cu ‘i me’ parenti….

Tidda: Mischinu!

Don Ninnaru: Cca si cci divi fari n√®sciri ‘u mara√Ļni! Stannu a cantari…. pirch√¨, si non cci vidu chiaru…. (va per la sinistra chiamando) – Giuf√†! Giuf√†!….

Rachilina: Uh (batte le mani) – macari Giuf√† cc’√®!

Don Gasparinu: E mi pari ca tutti Giufà sunnu ddocu a supra (poi, vedendosi guardato da tutti, aggiunge:) Рe macari cca sutta!

Don Liddu: Iu non cci staiu capennu nenti! Vidu ca ‘ssa vecchia cu ‘ssu ciascu nni sta cumminannu tanti.

Don Iacu: E bella figura mi pari ca cci sta faccnnu ‘ssu Don Ninnaru!

Don Nittu: Signuri mei, lassati sentiri chi discursu cci sta facennu a Giufà!

Don Ninnaru: (dall’interno) – Giuf√†! Giuf√†!

Voce di Giuf√†: (rifacendo con lo stesso tono come a trovar la rima) – Allu cca, allu cca! Chi cc’e’ chiamari a donna Tinnirina?

Don Ninnaru: No, non chiamari a nuddu: aspettu a ‘sso soru, ‘a vecchia di l’acitu…. Fammi passari ‘nt’o salottu.

SCENA III.

riappare: La Vecchia di l’acitu.

Rachilina: ‘N’autra vota ‘a Vecchia cc’√®’! Ma chi √®, diavulu? comu fa a trasfurmarisi accuss√¨!

La Vecchia: (friggendo di contentezza, ricava il fiasco e ribeve a lungo, poi:) – Forza a la machina, ca a bon puntu semu! Cci attizzai un focu di carbuni scattialoru, ca si nni sta jennu tuttu faiddi faiddi! L’abbiv√¨ru iu, ‘sti buttuneddi di rosa; ma cu chistu…. cu chistu. (fa cenno di annaffiare col fiasco dell’aceto) – Ca chi pi daveru hannu a sbucciari belli e odurusi e hannu a ‘mbriacari a ‘ss’omini ca mi lassaru ‘mpassulun√¨ri ‘mmezzu li spini! (al fiasco) – Tu si’ la me’ forza! (lo bacia) – E tu cci ha’ pinsari a nun farli chiump√¨ri! [appressandosi all’uscio di sinistra) – Giuf√†! Giuf√†, unn’√® Don Ninnaru? (cava dal seno due biglietti, li esamina negli indirizzi, se li mette uno nella destra, l’altro nella sinistra, facendo cenni satanici d’intesa con se stessa; poi:) – Ah, ‘nt’ ‘o salottu ‘u facisti trasiri? Facisti bonu! staiu vinennu! (prima d’uscire, ribeve).

Tidda: Tumma! tumma fin’a la fezza! Arsalarma, chi siti chi avi!

La Vecchia: (esce; poi dall’interno) – Ah, Tinnirina, ‘u lassasti ‘u specchiu? Chi sintisti? Non √® visita pi tia!

Voce di D. Tinnirina

Non haiu ‘ntisu a nuddu iu!…. Pirch√¨? cu’ cc’√®?

Tidda:

Oh chi vuci di Serafinu! ‘Nnuzzintedda, n’ ‘o sapi cu’ cc’√®! Ah, chi spassu! Mi staiu scialannu!

Don Liddu:

Signurina, e nni facissi sentiri! Nui vulemu scialari macari nuautri!

La Vecchia:

Vah, ca non lu sai? Don Ninnaru cc’√®! Ma pi parrari cu mia e no cu tia!

SCENA IV.

appare: Dona Tinnirina: .

Dona Tinnirina: (appena entra si preme le mani sul seno) – Dio, come mi palpita il cuore!

Don Nittu: Uh, splendida! Donna Tinnirina!

Don Liddu: Pari vistuta di luna…. Ch’√® bellu!

Don Iacu: Ca chi bellu! A mia mi pari ca sta svinennu!

Don Gasparinu: Idda sta svinennu, e a mia mi sta vinennu!….

Dona Tinnirina: H√Ę a parrari ccu idda? E chi cci po’ diri? Aieri era tantu turbatu, comu si cci facissi umbra il mio contegno cu Cappiddazzu…. Ma ‘u sapi Diu ca non cc’√® nenti? Nu’ ‘u pozzu mannari, si si veni a sfugari lu cori cu mia pi me’ cucina la Zi Vittula? E lu pozzu cumprumettiri, cuntannuci li fatti soi a tutti?…. Cc’√® quarcunu ca metti mali!…. Ma cu’ po’ essiri? Pozzu suspittari di me’ soru? lu me’ stissu sangu? Saria piccatu murtali! Iu non sacciu diri di no a nuddu! Anchi Don Sucasimula, mischinu….

Don Nittu: Uh, macari Don Sucasimula cc’√®!

Tidda: Ma figuramunni quanta nn’avi appressu donna Tinnirina!

Dona Tinnirina: Macari iddu, aieri, era tuttu ‘nfruscatu pi ‘ssu va e veni di Cappiddazzu, e voli una spiegazioni…. oggi stissu. E giustu giustu appi a veniri D. Ninnaru!…. Si s’incuntranu cca, comu fazzu? (si fa alla finestra, e subito riponendosi la mano al cuore, se ne ritrae) – Oh Dio! ecculu cca! Mi ha fattu un cenno! (si riaffaccia) – No! no, D. Sucasimula! Non salite! non salite! (Dio, com’√® aggrunnatu!).

Rachilina: Maria, chi parti grevia ch’√® chissa! E cu’ l’ha a fari?

Tidda: Ognunu a so’, avi a fari! Mi pari difficili ca chissa fussi ‘a mia! Sar√† grevia ‘a parti, ma ‘a cummedia di mastru √® fatta! Assai mi staiu scialannu!

Donna Prazzita: Iu dicu ca tutti nn’avemu a scialari! Stamuni muti!

Dona Tinnirina: (c. s.) – Non potete! non potete per ora! (andando verso l’uscio di sinistra) – Che contrattempo, Maria, che contrattempo (tende l’orecchio verso l’interno) – Dio, se esce!…. Don Ninnaru √® spadaccinu… e si finisci a duellu? (lusingata) – Per causa mia! Ah! Al solo pensiero mi sento impazzire! (si riaffaccia) – Per carit√†, per carit√†, Don Sucasimula! Vengo gi√Ļ io, allora! vengo gi√Ļ io! (va via; poi internamente) – Cca, cca, venite dentro il portoncino; ma senza farvi vedere….

Voce di D. Sucasimula

Eccomi! Ma non capisco pirch√¨ lei m’avi a parlari di nascosto… Non posso ricevere pi√Ļ l’onore d’acchianari in casa?

Dona Tinnirina:

Ma no! Per carità, non dite così!

Voce di Don Sucasimula: Ma perchè queste cose segrete?

Don Liddu: Avi ragiuni, mischinu! Unu c’aspetta cca, iddu ca s’avi a ammucciari dd√†!

Tidda: Cc’√® postu pi tutti!

Dona Tinnirina: Oh Dio! La Zi Vittula! idda veni! idda veni! Viniti cca, viniti cca, non nni facemu a vidìri!

Donna Prazzita: Ah! Eccu ca veni a Zi Vittula, ora! Ca daveru è fatta di mastru!

Brasi: A unu a unu tutti hannu a veniri!

SCENA V.

appare: La Zi Vittula.

Donna Prazzita: Uh! eccula! eccula! E chi su’ ddi cosi ca cci p√®nninu? Guarda… cudi di iattu su’! Maria Santissima, perfetta! perfetta! Bravu lu cucinu Nzulu! Bravu! Bravu! (batte contentissima le mani e tutti la imitano).

La Zi Vittula: (furente, frenandosi a stento e mano mano accalorandosi fino al parossismo) – Unn’√®? unn’√® ‘ssa jattaredda morta; ca mi fa l’amica e la cunfidenti, ca finci d’intirissarisi pi mia e poi sutta sutta tira braci a lu so’ cudduruni! Ca l’avi grossu chidda, lu cudduruni! Massaria ranni! putia cu du’ porti! Di cca si trasi e di dd√† si nesci! Pi non vidirinni ‘nfacci unu cu ‘n’autru! E si nisciu di l’autra porta, ‘ssu Cappiddazzu, diciticcillu ca non mi nni ‘mporta nenti! Mancu pi schifiu l’haiu! Ma iddu cca non ce’ e’ mettiri cchi√Ļ pedi! Pi ‘mpegnu! Avi ragiuni me’ cucina la Vecchia di l’acitu! Pi mia √® un lapunazzu vecchiu, e sugnu iu ca lu cacciu, pi sapillu! Sci√Ļ! sci√Ļ! passi l√†! malanova di te’ sulu! Chi si crideva ca, appena iuntu, cci avia a grapiri li vrazza a ‘ssu trisoru? E quannu non cci vinni fatta, si itt√≤ a mari vasciu, unni cci appidicava cchi√Ļ megghiu! Ma non cci h√Ę a ristari nni ‘sta caramma! A mari largu, a mari largu s’h√Ę a iri a affucari! Unni cci su’ li petri nivuri! Cca, nni la terra vattiata, non cci h√Ę a mettiri cchi√Ļ pedi, mancu mortu! H√Ę a moriri, sulu comu un cani a la stran√¨a, vasinn√≤ si perdi lu me’ nomu! (si precipita per l’uscio di sinistra).

Tidda: (che, ascoltando, s’√® tenuta a stento, fremendo d’ira e di rammarico, scoppia a questo punto in pianto violento. Tutti si alzano e le si fanno attorno).

Tutti: Uh! uh!…. E chi fu?…. E pirch√¨?…. Comu?

Don Liddu: Signurina Tidda, e chi cc’entra?

Don Nittu: E chi s’ ‘a pigghia supra ‘u seriu, lei? Cummedia, √®?!

Don Liddu: L’ha dittu lei stissa ca Don Nzulu √® opiranti bravu!

Don Iacu: E ‘ssa parti veru bella la rapprisintau! cu lu sangu a l’occhi! Bravu lu signor Don Nzulu!

Donna Prazzita: Ca si sapi, ‘nt’ e’ cummedii, s’arridi e si chianci! si chianci e s’arridi! ah…. ah…. ah….

Don Iacu: Vah! Battemu ‘i manu tutti, e sicutamu! Ca ora nn’addivirtemu….

Don Liddu: (subito) – Cu Peppi Nnappa!

Don Iacu: Cu don Sucasimula!

Don Gasparinu: Abbasta ca non fa nesciri a mia, annunca a iocu di tutui finisci!

Don Liddu: Vaia, signurina Tidda! finemula!…. Eccu, eccu…. cca cc’√® don Sucasimula! Si livassi ‘ssu fazzulettu di l’occhi!

SCENA VI.

appare: Don Sucasimula.

Tutti: (accolgono l’apparizione battendo le mani, per stordire e rianimare Tidda che riesce a stento a frenarsi e si forza, ora, a sorridere anche lei) – Uh! veru Don Sucasimula √®! Bellu! Perfettu! Pari pittatu!

Don Sucasimula: (movendosi come una marionetta, con le braccia strette alla vita e un bastoncino orizzontalmente tra le mani, con l’aria di uomo sperduto) – E chi sacciu!…. Cu’ s’ammuccia di cca, cu’ s’ammuccia di dd√†!…. Mi trovu in imbarazzu perch√¨ aspiru…. aspiru…. aspiru…. aspiru alla belt√†! ma non mi vogghiu cumprometteri cu nuddu, e mancu vogghiu fabbricari a crudu…. Dici ‘a genti ca caminu supra l’ova, ma iu cammino…. cammino cos√¨…. col passo chiommino, col passo chiommino…. Permesso di qui? (s’introduce per la sinistra; poi, dall’interno) – Mi posso introdurre?…. Disturbo? Si, sarei proprio io, don Sucasimula! Oh! La signurina Zi Vittula!! Lei qua? (suono di campanello).

Don Liddu: Oh, sonanu! E cu’ veni ora? Peppi Nappa?

Don Nittu: Eh, ancora nn’avi a veniri fudda! Cc’√® macari don Cola Mecciu.

Don Iacu: Haiu una curiusit√† di vidillu nt’ ‘a facci!

Don Nittu: (a Tidda) – Bravu, signurina, ‘u sta vidennu? Passau! A fici ridiri ‘ssu Don Sucasimula? (altro suono di campanello).

SCENA VII.

appare: Giufà.

Tutti: Uh! Allu cca, Giuf√†!… Perfettu! Ca daveru un diavulu √®! Chi facci di babbu! ‘U saccu avi! ‘u saccu! Sintemu! sintemu chi dici!

Giuf√†: Tu pigghi di cca…. tu pigghi di dd√†…. e ‘u capitanu ‘mmenzu sta! (apre prima il pugno destro, poi il sinistro, e mostra nell’uno e nell’altro i due bigliettini che nella scena III s’√® cavati dal seno la Vecchia di l’acitu; e poi dice furbescamente) – Chi porti, Giuf√†? Tocca, tocca, e vidir√†!… Ahi! chi? ‘I spini hannu! E si mancianu cu l’acitu! (esce per la comune).

Rachilina: Sa unni ‘i porta ‘ssi bigghietti?

Don Liddu: Chissi chiddi d’ ‘a vecchia sunnu! Quarchi autra ‘nfamit√†!

Don Nittu: Ma silenziu, signuri mei! Sintemu cu cu’ parra!

Giuf√†: (dall’interno) – Uh, guarda chi cumminazioni! Voscenza √® cca, e iu cci stava vinennu a purtari un pizzinu d’ ‘a me’ patruna!

Voce di Peppi Nnappa: A mia? Duna cca! Idda unn’√®, supra?

Giuf√†: Si, ma comu si non ci fussi….

Voce di Peppi Nnappa: Pirchì?

Giuf√†: Avi visiti….

Voce di Peppi Nnappa: Si? ma io non sono mai di troppo.

Giuf√†: Voscenza trasi allura, ca iu vaiu a purtari ‘n’autru pizzinu!

SCENA VIII.

appare: Peppi Nnappa.

Tutti: Peppi Nnappa! Peppi Nnappa! Iddu √®! Ch’√® ridiculu! Ch’√® smafarusu! Guarda ddi c√†usi! Scurciatu!

Peppi Nnappa: (√® entrato con l’aria di un Rodomonte; mette la canna d’India sotto il braccio, s’accomoda il berretto a barca sulle ventitr√®, si ravvia il ciuffo da un lato, si tira i calzoni a campana sotto l’ampia fascia frangiata, con mossa malandrinesca, poi con tono e gesti eroici) – Leggiamo questo pezzinu! (apre il biglietto e legge stentatamente) ¬ęCaro D. Peppi Nnappa¬Ľ (e chiustu sugnu iu!) ¬ęSacciu ca siti spinnatu¬Ľ…. Cu’ √® spinnatu! Iu, spinnatu?…. ¬ędi mia cucina la Zi Vittula¬Ľ…. Ah! sapemunni sentiri!…. ¬ęma ‘ssu spinnu √® puru d’autri, ca l’haiu sempri pi la casa¬Ľ. D’autri? (si tira indietro) – Senza mutriarinni!…. (e si posta come per in parata, per la difesa e per l’offesa) – Cu’ cc’√® ca si voli fari avanti? Cc√† cc’√® pettu pi tutti! (riprende la lettura) – ¬ęE siccomu haiu la soru schetta e la genti ca non sapi po’ parrari, saria bonu ca vi facissivu avanti pi cuitari la palumma e fari fuiri lu spruveri!¬Ľ (tirando dalla fascia una enorme pistola) – Cca semu! E a ‘ssu spruveri lu ‘ntacciamu ‘ntra ‘na porta di carrittaria!

Tutti: Bum!!

Peppi Nnappa: (al Bum del pubblico, fa un salto indietro di paura e subito si posta come sopra) Oh, Peppi Nnappa! non nn’ammaraggiamu! Mi cummeni di fari tozzula o di non fari tozzula? Sintemu chi voli la Vecchia di l’acitu, e la c√≤lira di la sira sarvamunnilla pi la matina. (si tira furbescamente con l’indice la p√†lpebra inferiore dell’occhio e passa di l√†. Scena vuota, lungo la quale si udr√† tra i commenti, di cui sotto, un suono di campanello, prima delicato, poi man mano pi√Ļ forte, infine furioso; quindi il fracasso d’una porta atterrata).

Don Liddu: Malandrinu, chissu!

Don Iacu: E chi avi a essiri? Malandrinu di fudda! Peppi Nnappa, e tantu basta!

Don Nittu: Sa cu’ l’ha a fari ‘ssa parti?

Rachilina: Sintemu cu’ veni ora, ca stannu sunannnu!

Don Liddu: Ca don Cola Mecciu, cu l’autru pizzinu! Iu sugnu ‘mprissionatu di tuttu ‘ssu traficu di ‘ssa Vecchia! Cci aviti capitu nenti vuautri? Cu’ √®? pirch√¨ l’ha fattu?

Tidda: (friggendo) Pirch√¨ l’ha fattu? Ca pi ‘nfamit√†, l’ha fattu! Si Capisci tantu beni!

Donna Prazzita: Sintemu, sintemu finu a l’urtimu, ca cc’√® unu ddocu ca sta sfasciannu ‘a porta!

Rachilina: Eh, mi pari ca ‘a sfasciau.

SCENA IX.

appare: Don Cola Mecciu.

Tutti: Cca √®! Cca √®! Madonna, ch’√® arruffatu! Pari un porcuspinu! Tuttu muschi! Muzzicatu d’ ‘i vespi!… Eh, Don Cola Mecciu, ogni pilu cci fa ‘mpacciu!

Don Gasparinu: (riconoscendosi, balza in piedi, inalberato, e attende in procinto di lanciarsi).

Don Cola Mecciu: Santu diascacci e diantanuni…

Don Gasparinu: (lanciandosi davanti al palcoscenico, gestendo furiosamente) – Chi sintiti fari, misseri e bestia?

Don Cola Mecciu: (rifacendo tale e quale dal palcoscenico i gesti e le mosse di D. Gasparino come se fosse uno specchio davanti a lui, botta e risposta) – Chi sintiti fari, misseri e bestia?

Don Gasparinu: ‘Sti scherzi iu non li supportu!

Don Cola Mecciu: (c. s.) – ‘Sti scherzi iu non li supportu!

Don Gasparinu: (volgendosi agli spettatori che ridono) – Non divi ridiri nuddu a li me’ spaddi, santu diascacci…

Tutti: ….e diantanuni.

Don Cola Mecciu: (c. s.) – Non divi ridiri nuddu a li me’ spaddi, santu diascacci….

Don Gasparinu: (furente, leva le braccia, afferra Don Nzulu e lo strappa gi√Ļ dal palcoscenico) – Oh! Ca cu mia non si scherza!

Tutti: (si alzano in sobbuglio e accorrono a staccare D. Gasparino da Don Nzulu, ma sono in preda tutti a una grande eccitazione per il veleno che hanno ingozzato durante la rappresentazione, e che ora rigurgita in furiosa collera contro Don Nzulu).

Donna Prazzita: Ragiuni avi ‘ssu galantomu!

Don Iacu: Nn’ha misu ‘ncaricatura a tutti!

Don Nittu: Chissà, accussì, chi è? Màscara ca nni metti?

Don Liddu: Ora ho capitu! Tutta una burletta ha statu?

Donna Prazzita: Burletta? Comu! una burletta? Nn’avemu cunzumatu, e ora tuttu √® ‘na burletta? Carta bullata curri!

Don Iacu: Carta bullata? Scupittati cca currinu!

Donna Prazzita: E ridi? e ridi? Taliati comu s’arricria a ridiri!

Don Nzulu: (Dominandoli) – Ca ridu, ridu, si, pirch√¨ vi vidu accuss√¨ ‘nfuriati!

Donna Prazzita: Comu? ‘Nfuriati? A nuautri nn’abbrucia l’arma! Cu’ √® ca paga cca!

Tidda: Gi√†! Oh! S’ha statu ‘na burletta, cu l’interessi non si cci ioca! Cu’ paga?

Don Nzulu: Ca si ancora non mi l’aviti fattu finiri? ‘Ssu surfareddu jiri e viniri mi tirau cca sutta! Cci stava vinennu a chissu! Cci stava vinennu! Chi non l’aviti ‘ntisu chi cc’√® Cappiddazzu paga tuttu? (tutti lo guardano sempre pi√Ļ irati, ma anche perplessi, come per dire: Che altro vuoi inventare adesso? Allora egli li guarda fiso un po’ tutti con aria da dominatore, sicuro del fatto e come nauseato del loro contegno, aggiunge) E dd√† banna √®!

Tutti: (restano dapprima come allibiti, poi fanno impeto verso il palcoscenico, gridando) – L’americanu? Ah! Arrivau? iddu √® Cappiddazzu? Unu’√®? unn’√®?

Don Nzulu: (parandoli tutti) – Oh√®! Fermi! Unni iti! ‘Nt’ ‘a me’ casa? Ha d’ora c’arrivau!

Tidda: Ah! Iddu v’ha aiutatu dd√† arreri!

Rachilina: Maria, chi virgogna!

Don Iacu: Ah! Appattatu allura era? Ca signuri mei, giustu √®! Cu’ l’ha aiutatu a vestiri e spugghiari?

Donna Prazzita: Ca facitulu nesciri allura! Arrivati a ‘stu puntu! Iu cci haiu a parrari!

Tidda: Tutti cci avemu a parrari!

Tutti: (facendo impeto di nuovo) – Tutti! tutti!

Don Nzulu: (di nuovo parandoli e dominandoli) – Nesci quannu cci ‘u dicu iu! (poi, ottenuto il silenzio) – E niscir√† pi aggiustari li iammi a tutti, macari a chiddi chi l’hannu storti comu li cani! Non pi nenti √® Cappiddazzu paga-tuttu!

Tutti: (si guardano, fingendo di non comprendere, poi) – Chi divi aggiustari? Semu cca ca l’aspittamu! Facitilu nesciri! Pirch√¨ non esci?

Don Nzulu: Pirch√¨ √® vistutu! E si mi lassauru fari fin’all’urtimu, senza ‘nfruscarivi tutti, nisceva a tempu e a locu! Ma n’ ‘o viditi ca semu d’accordu? Era cumminata tantu graziusa! ‘Nt’ ‘a cummedia chiddu voli nesciri!… C’amu a fari? livamu manu e ognunu si nni va pi fatti so’?

Donna Prazzita: Chi? comu? accuss√¨ ni nni iemu? Cca ‘i cunti prima s’hannu a fari!

Don Nzulu: ‘I cunti su’ prestu fatti: cu’ cchi√Ļ cci misi, cchi√Ļ cci persi! Vi pari ca picca haiu spisu iu?

Donna Prazzita: E chi discursu è accussì? Chi niscistivu pazzu?

Tidda: Vui aviti spisu? Iu m’haiu ittatu a solu! Chi daveru vulissivu fari ‘na ‘nfamit√† di chissa?

Don Nzulu: Iu? Non nni fazzu ‘nfamit√†, iu!… E tu ‘u sai!… Vi dissi ca semu d’accordu ca nesci p’aggiustari tuttu – tuttu, mi capiti? – ma comu Cappiddazzu! Pirch√¨ sulu comu Cappiddazzu po’ aggiustari a tutti! Ca si duvissi nesciri cu li so’ robbi e cu la so’ facci, pi taluni, inveci d’aggiustarivi l’interessi, li costi vi duvria aggiustari cu un marrabbeddu tantu! (li guarda tutti negli occhi, dominandoli, tanto che nessuno osa pi√Ļ parlare. Ne approfitta, e aggiunge) Brasi, vo’ pigghia ‘ssi robbi! (Brasi va e rientra poco dopo coi costumi sulle braccia).

Tutti: Robbi? E c’amu a fari ch’ ‘i robbi?

Don Nzulu: Ca v’aviti a vestiri!

Tutti: Chi? comu? nn’avemu a vestiri? chi stati dicennu?

Don Nzulu: Ah, chi vuliti vidiri a iddu sulu mascaratu? Cca, o nni vistemu tutti, o nuddu! O la facemu tutta fin’all’urtimu, p’arrivari unni s’avia a arrivari, o cci calamu lu sipariu e ognunu si nni va a la so’ casa!

Don Gasparinu: Iu non mi nni vaiu!

Donna Prazzita: (ingozzando il rospo a denti stretti) РCa quannu è accussì, videmunnilla tutta!

Don Liddu: E videmunnilla, si! signuri mei, chi cci appizzamu? Iucata è!

Don Nzulu: ‘I parti vi l’aiu fattu a tutti! Brasi, stenni ‘ssi robbi, e ognunu si pigghia ‘u so’! Don Gasparinu, viniti cu mia, ca vi dugnu chistu!

Don Gasparinu: E iu chi sugnu Don Cola Mecciu?

Don Nzulu: Comu! M’aggranfastivu e mi ittastivu cca sutta pirch√¨ vi riconuscistivu? Caminati! (lo prende amorevolmente per il braccio, mentre lui recalcitra e se lo porta di l√†).

Brasi: (deponendo sulle spalliere delle sedie i costumi) – Chistu √® di donna Tinnirina! Chistu √® di la Vecchia di l’acitu, e cca cc’√® lu ciascu! Chistu √® di la Zi Vittula! (dall’altro lato) – Ripartu masculinu! Chistu √® di D. Ninnaru! Chistu di Don Sucasimula! ‘St’autru di Peppi Nnappa! E chistu di Giuf√†, ca non lu posu pirch√¨ √® miu, ca non cc’√® periculu ca sgarra nuddu!

Donna Prazzita: E daveru non cc’√® megghiu Giuf√† di tia! Pareva babbu!

Don Iacu: (si precipita sul costume di D. Ninnaru, mentre Rachelina prende quello di donna Tinnirina, e Donna Prazzita afferra quello della Zi Vittula) – Mi dici ‘a testa ca m’avi a stari strittu!

Tidda: Unni iti cu ‘u sceccu? Chi vi pigghiati chiddu d’ ‘a Zi Vittula?

Don Nittu: (facendo per prendere anche il costume di D. Ninnaru) РDal momento che non è vostro!

Donna Prazzita: Pirch√¨? Non √® ‘u miu?

Don Liddu: (strappando ai due contendenti il costume di D. Ninnaru) – Vah, livativi! Circativi ‘u vostru! (lo porta via, seguito dai due che protestano a soggetto).

Tidda: Allura iu chi sugnu ‘a Vecchia di l’acitu? (le strappa l’abito della Zi Vittula e le porge il fiasco) – Va ‘mpunitivi ‘ssu ciascu! (e va via appresso a Rachelina).

Brasi: Varda ch’√® bella ca nuddu si voli pigghiari ‘u so’ vistitu, va circannu chiddu di l’autri?

Donna Prazzita: (tornando a ingozzare) – E va beni! Finzioni √®! √ą bonu ‘u so’! tuttu cudi di iattu (via).

Don Nittu: (torna sconsolato e va a prendere il costume di Peppi Nnappa, lo osserva e riflette) РMah! Forse perchè sostengo le mie idee, e poi sono un poco prudente e mi tiro indietro, mi ha voluto raffigurare di Peppi Nnappa.

Don Iacu: (sopravvenendo) – Chi? Chi faciti? E chi sugnu allura ddu smiciaciatu di Don Sucasimula? Va, dati cca, e pigghiativi ‘u vostru!

Don Nittu: (come per vendicarsi, cedendo il vestito) – Ah, si allura √® lei Peppi Nnappa…. (via con Don Iacu, ciascuno col suo costume).

Brasi: (solo, vestendosi) – Chiddi si vestunu dd√†…. l’autri, dd√† banna…. Eh gi√†!…. si vergognanu!…. Iu vurria sapiri si √® pi chiddu chi portanu di sutta, o pi chiddu ca s’hannu a mettiri di supra! Iu non mi vergognu… e mi vestu cca, ca non cc’√® nuddu!…. ‘U saccu √® cca, chinu di cacocciuli spina…. e comu hannu punciutu! e ancora bonu tuttu s’avi a sbacantari! Avvisamu lu sonu, ora! (monta sul piccolo palcoscenico e parlando verso l’interno) – Maestru! professuri! Tinemunni pronti, ca ura √®!

Don Nzulu: (dall’interno) – Brasi! Brasi!

Brasi: Non cc’√® Brasi!

Don Nzulu: (ridendo) – Ca cu’ cc’√®?

Brasi: Giuf√†! S’allistissi, ca pronti semu!

Don Nzulu: Ah, bravu! Chiamali allura!

Brasi: (chiamando a voce alta) – Signor Don Ninnaru! Donna Tinnirina! Don Peppi Nnappa! Don Sucasimula! Zi Vittula! La Vecchia di l’acitu! Don Cola Mecciu! Niscemu! niscemu! Ca Cappiddazzu prontu √®! (vengono fuori tutti dai varii usci vestiti coi loro costumi, e subito dopo rientrano dal fondo Don Gasparinu e Don Nzulu, vestiti da Don Cola Mecciu e da Cappiddazzu paga-tuttu).

Don Nzulu: Oh (con le mani in alto, salutando magnificamente) Quanta bella cumpagnia di dame e cavalieri! quanto onore nella mia casa! (tutti restano interdetti, confusi, costernati).

Donna Prazzita: E cu’ siti vui, Cappiddazzu?

Tidda: E ‘u cucinu americanu?

Don Nzulu: Ecculu cca! Cappiddazzu paga tuttu!

Tutti: Vui? Comu, vui? Vah! c’ancora ‘u scherzu cuntinua? E chi aviti ‘ntisu fari? Ma chisti su’ daveru cosi di vastunati!

Donna Prazzita: E cu’ √® ca paga? Vui √Ęti a pagari?

Tidda: A chi pi daveru finu e’ scupittati ‘u vuliti purtari ‘ssu scherzu?

Don Iacu: Ca ‘st’americanu allura ca duvia arrivari tuttu un truccu ha statu?

Don Nzulu: Truccu? Avi vint’anni c’arrivau e picciuli nni purtau e purtau lu cori chinu d’amuri e di disiu di la famigghia; ma nuddu lu vosi cridiri! e chiddi ca lu vittiru turnari modestu comu partiu, mancu lu guardaru ‘nfacci; e l’autri a cui si avvicinau cu cunfidenza e cu amuri, lu ‘ntussicaru e tutti lu lassaru a l’agnuni pi tant’anni! Appi a ‘nvintari a ‘n’autru americanu comu non sappi essiri iddu, ca avirria sbrizziatu dinari di cca e di dd√†, cu ‘ssu Cappiddazzu ranni, pi aviri la casa china di parenti e d’amici! V’haiu vulutu fari vidiri cu’ siti! Iti, viniti, vi ‘mpupati, vi canciati, criditi di essiri cu’ sa chi, e siti sempri chiddi! sempri li stissi tipi di la nostra razza: la Vecchia di l’acitu… la Zi Vittula… Peppi Nnappa… Don Ninnaru… donna Tinnirina… Don Cola Mecciu… Don Sucasimula… e Giuf√†! E cca vulia arrivari! A dirivillu ‘nfacci vistuti d’accuss√¨! ora ca non cc’√® cchi√Ļ rimediu! (notando un movimento di ribellione, alza la voce per dominarli) – ‘I ricchizzi di l’americanu accuss√¨ assai non cci su’; ma ci nn’√®, pi grazia di Diu, ci nn’√®! Vi l’avia1 a lassari a la me’ morti; ma siccomu sacciu ca non po’ essiri lontana, ‘sta surprisa pi tutti vi la vosi fari ora, passannumi puru iu ‘stu picculu piaciri di farivi sapiri ca v’haiu cunusciutu. Rachilinaavr√† la megghiu doti d’ ‘u paisi; vi putiti fari avanti, Don Liddu, non cc’√® cchi√Ļ ‘ntoppu pi ‘i vostri parenti! (Don Liddu va a stringergli la mano, commosso e corre da Rachelina, che anche lei prende la mano dello zio e gliela bacia, allora lui si volge verso Don Nittu, rimasto avvilito) – Vui, pacenza, Don Nittu! Ristati cu mia, c’haiu bisognu di vui: avemu a scriviri tanti cosi!… A me’ cucina Tidda, a facemu stari bella commoda ‘nta dd√† reggia di casa ca misi, e siccomu a stari suli non √® bonu mancu ‘mparadisu, Don Gasparinu… vi diciditi finalmenti?…

Don Gasparinu: Si non m’avissi pigghiatu di punta, avi un seculu ca sugnu decisu!

Don Nzulu: (prendendo le mani a entrambi e unendole, e poi voltandosi verso Don Iacu che lo guarda in cagnesco) – Pacenza macari vui, Don Iacu, ristati cu mia ca sugnu debuli e haiu bisognu di spadda forti.

Brasi: (battendo le mani) – Beni! Bravu! (applaudono anche Rachelina, Don Liddu, Don Nittu, Don Gasparinu).

Donna Prazzita: E ora ca vi pigghiastivu ‘ssu piaciri a modu vostru nni putemu spugghiari?

Don Nzulu: Ah no! Mentri cci sugnu mastru di cappella, facitimilla fari tutta! V’haiu fattu ballari senza sonu, ora, accuss√¨ vistuti comu semu, avemu a ballari tutti cu lu sonu! Giuf√†, dicci a ‘u maestru c’attacca.

Brasi: (c. s.) – Musica, maestru!

Rachilina: Uh! macari ‘u sonu cc’era priparatu! (si sente dall’interno l’orchestrina che intona un balletto antico in tempo di tarantella).

Don Nzulu: E iu ballu cu vui, cucina Prazzita: senza rancuri! (le maschere cominciano a muoversi, seguendo il tempo del ballabile).

Tela.

Cappiddazzu paga tuttu
Commedia in tre atti Р1917
con le maschere di Pirandello e Martoglio
di Nino Martoglio e Luigi Pirandello

Trama, personaggi e biografia di Nino Martoglio
Prim’attu
Secunn’attu
Terz’attu

 

¬Ľ¬Ľ Pirandellu ‘n sicilianu

Introduzione al Teatro di Luigi Pirandello

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com

ShakespeareItalia

Skip to content