A birritta cu’ i ciancianeddi – Prim’attu

Premessa
Personaggi, Prim’attu
Secunn’attu

In Italiano – Il berretto a sonagli

A birritta cu’ i ciancianeddi - Prim'attu

Personaggi
Don Nociu Pampina
LA SI-Donna Biatrici Fiorìca
LA SI-Donna Assunta Labella, sua madre
Don Fifì Labella, fratello
Il Delegato Spanò
Donna Rocca ’A Saracina
Donna Sarina Pampina, moglie di Don Nociu
La Gnà Momma, serva di donna Biatrici
Vicini e Vicine di casa Fiorìca
In una cittadina dell’interno della Sicilia. Oggi.

A birritta cu’ i ciancianeddi – Prim’attu

Scena I

La Si-donna Biatrici, Donna Rocca, la Gnà Momma

Al levarsi della tela, la Si-Donna Biatrici, seduta sul divano, piange perdutamente; donna Rocca, seduta di faccia a lei, la guarda contrariata.

GNÀ MOMMA: E cuntenti, ora? ’U vidi? Ma cc’è cuscenza a fari chiddu chi vussia sta facennu? Cci pinsassi, donna Rocca, ca un pisu granni assai si sta mittennu vossia ’ncapu all’arma! Attizzari stu focu! cunsumari una famigghia!

DONNA ROCCA (alzandosi minacciosa):Oh, Gnà Momma, chi diavulu diciti? Pisu all’arma… cuscenza… – Mi facissi ’u piaciri, signura…

DONNA BIATRICI (sempre piangendo): ’Un ci dati cuntu, donna Rocca.

DONNA ROCCA: No, no, voscenza m’avi a fari ’u piaciri, cci avi a diri ccà chi iu haiu fattu chiddu chi voscenza m’ha cumannatu, né cchiù né menu, e senza ’ntentu e senza ’ntressu! Cu’ sa vi criditi, Gnà Momma!

DONNA BIATRICI: Basta, donna Rocca! Ccà vui ’un aviti a dari cuntu a nuddu.

GNÀ MOMMA: Ncà certo: iu tinta serva sugnu, di voscenza, signurina: chi avi a dari cuntu a mia? Ma a Diu, sì – mi pirdunassi ca ’u dicu – pirchì a Diu, donna Rocca, cci avemu a dari cuntu tutti!

DONNA ROCCA (con gran voce): E sugnu pronta a dariccillu!

DONNA BIATRICI: Nsumma, basta, unni semu?

a la Gnà Momma: Vui, fora! ’Ncucina! E facitivi l’affari vostri!

DONNA ROCCA: Voscenza no, m’avi a scusari! (afferra e ferma per il braccio la Gnà Momma) Ccà, Gnà Momma! – L’arma l’avemu tutti, servi e patruna, davanti a Diu; e iu nun vogghiu chiàcchiari e stoni quannu si parla di cuscenza. Qual’è ’a cuscenza? ’a vostra, Gnà Momma, ca viditi ccà ’a vostra patruna chiànciri lacrimi di sangu, patìri peni di ’nfernu, e cci diciti: – “Nenti è! Pacenza, signurina! L’offrissi a Ddiu?” – Chista è ’a cuscenza?

GNÀ MOMMA: Ah, qual’è? sicuru ch’è chista, pi cu’ avi timuri di Diu! Ncà un semu ccà pi patiri? pi pigghiarinni ’nsanta paci tuttu chiddu chi Diu nni manna?

DONNA ROCCA: Bellu! bellu!

DONNA BIATRICI (contemporaneamente): Stativi zitta! Diu? chi cc’entra Diu? Vui offinnìti a Diu parlannu accussì! Un omu vi scarpisa, vi pista sutta li pedi, è Diu? chi cc’entra Diu?

GNÀ MOMMA: Nonsi, avi raggiuni; ma iu dicu ca l’avemu a offrìri a Diu, signurina! E quannu mai l’omini, scusassi, s’hannu pigghiatu accussì di frunti, a ’mmèstiri? Usari la forza cu cu’ è cchiù forti di nui? Chianu chianu, di latu, signurina, cu lu versu e la manera si riportanu a la bona strata, l’òmini, a la casuzza…

DONNA ROCCA: E già! E pi essiri accussì tutti li fimmini, l’omini su’ arriddutti ca ’un si ponnu cchiù tèniri e nni trattanu comu pezzi di pedi!

GNÀ MOMMA: Chistu, ’ncuscenza, ’a signurina ccà ’un lu po’ diri, ca è trattata comu una riggina! ’U cavaleri è prudenti; ’u cavaleri la rispetta, e ’un cci ha fattu mancari mai nenti!

DONNA BIATRICI: Chi diciti! Prudenza, già! rispettu, abbunnanza; ’a casa china! E fora iddu chi fa? E la me’ paci? e lu me’ cori? Taliati dintra vui, e chiddu di fora l’ammucciati?

DONNA ROCCA: Si chiama cuscenza chista? Crivu d’occhi, si chiama. Attuppari ’u suli cu ’a riti! Cuscenza… Pi vostra norma, ’a sacciu sèntiri di n’autra manera iu, Gnà Momma! Cu mmia ’un s’ammuccia nenti, e l’omini cci hannu picca chi fari cu mmia: – Li fazzu trimari! E si li putissi scannari tutti, sarria lu me’ fistinu! – A li curti. Ccà ’a patruna mi mannau a chiamari. Siti vinuta vui, è veru? A chiamarimi â casa?

GNÀ MOMMA: Cumannata, ’un nni potti fari ô menu.

DONNA BIATRICI: Donna Rocca, ma vui pi daveru cu idda vuliti sicutari a parlari?

DONNA ROCCA: Nonsi, pi faricci vidìri. Ccà, donna Rocca appi un cumannu.

GNÀ MOMMA: E cu’ cci dici di no?

DONNA ROCCA: – «Donna Rocca – (paroli d’ ’a signurina) – m’aviti ajutari! Me’ maritu… cu chista… accussì e accussì… M’aviti a sapìri a diri s’è veru, pirchì di stu ’nfernu iu mi nni vogghiu nèsciri» – Mi dissi accussì?

DONNA BIATRICI: Si, sì, e mi nni vogghiu nèsciri! mi nni vogghiu nèsciri ora ora, una vota e pi sempri!

GNÀ MOMMA (con le mani alla testa): Matri di Diu!

DONNA ROCCA: Ma chi matri di Diu! – Quannu ntra una casa trasi la gilusia – taliati (sbatte le mani) – spiddìu. – Finisci pi una, accumincia pi n’autra. Tirrimotu perpetuu. Megghiu scapparisinni, v’ ’u dici donna Rocca ’a Saracina! Cci fussiru figghi p’ ’u mezzu, avissivu raggiuni vui.

GNÀ MOMMA: Ah, chistu è tuttu lu guaju!

DONNA ROCCA: Ah, i figghi, si sapi, attàccanu manu e pedi a una povira matri; e pi l’amuri dê figghiuzzi una matri si cunsigna accussì, ligata, a so’ maritu, comu a li judè, e ci dici macari: «Ammazzatimi!» Ma ccà figghi, pi grazia di Diu, ’un cci nni sunnu. E pirchì avi a cripari ’ncorpu sta povira signura? Si dici ca si nni voli nèsciri.. .

DONNA BIATRICI: Subbitu, gnorsì, subbitu, donna Rocca! ’Un mi pari l’ura!

GNÀ MOMMA: Ma voscenza dici accussì, e intantu chianci.

DONNA BIATRICI: Chianciu di raggia, chianciu! Nisciti fora!

GNÀ MOMMA: Mi nni vaju, sissi… A voscenza cci brucia lu cori; ma vidissi ca d’amuri chianci voscenza…

DONNA BIATRICI: Iu, d’amuri? iu? Si l’avissi ccà, lu squartirria!

GNÀ MOMMA: Ncà giustu pi chistu, signurina!

DONNA BIATRICI: Nisciti fora, vaju dittu! – Donna Rocca, diciti chi dumani stissu li pozzu pigghiari ’nghiazzu a tutti dui?

DONNA ROCCA: Comu du’ ocidduzzi nni lu nidu. A chi ura arriva ’u signurinu di Catania?

DONNA BIATRICI: Versu li deci.

DONNA ROCCA: A li deci e mezzu facissi cuntu chi voscenza li po’ pigghiari a occhi chiusi, belli vivi vivi! ’Un avi a fari autru c’ ’a denunzia a ’u diligatu. Pi tuttu ’u restu, cci pensu iu. Sintissi ccà: è veru ca ’u signurinu prima di jiri a Catania avia a passari di Palermu?

DONNA BIATRICI: È veru. Pirchì?

DONNA ROCCA: Nenti. Pirchì a idda cci promisi chi cci avirria purtatu un certu rigalu di Palermu.

DONNA BIATRICI: Sapiti puru chistu?

DONNA ROCCA: Sissignura.

DONNA BIATRICI: Un rigalu?

DONNA ROCCA: Sissignura. Un guiè cu ’i pinnenti.

GNÀ MOMMA: Vossia ’un è fimmina, è diavulu!

DONNA ROCCA: Scrivissi ’a denunzia.

DONNA BIATRICI: Gnurnò, gnurnò, è megghiu… – staju scattannu – è megghiu ca fazzu vèniri ccà ’u diligatu. ’U diligatu Spanò, affizziunatu nostru, da me’ casa. Divi tuttu a me’ patri bon’arma. M’ ’u dirà iddu ’a denunzia, comu l’ê fari. Anzi, jiti vui, donna Rocca, a chiamarimillu.

GNÀ MOMMA: Signurina mia, pi carità, pinsassi a lu scànnulu!

DONNA BIATRICI: ’Un mi nni ’mporta nenti!

GNÀ MOMMA: Ma chi tacca cci voli mettiri voscenza a lu signurinu, ’nfacci a tuttu lu paisi?

DONNA BIATRICI: Chidda chi si merita!

GNÀ MOMMA: Vidissi chi voscenza si cunsuma!

DONNA BIATRICI: Mi liberu! mi liberu! mi liberu! – Jiti, donna Rocca, ’un pirdemu cchiù tempu!

GNÀ MOMMA: Ma a iddu, signurina, scusassi, a lu maritu di sta bona fimmina, s’è veru – a Don Nociu Pàmpina, voscenza cci sta pinsannu?

DONNA BIATRICI: Haiu pinsatu a tuttu, pur’ a iddu, ’un v’ammiscati! Sacciu unni l’haju ’a mannari dumani.

DONNA ROCCA: E chi cc’è bisugnu di mannarlu? Cci pensanu iddi a mannarlu. Facissi cuntu ch’appena ’u patruni arriva e acchiana a lu scagnu – iddu vota.

GNÀ MOMMA: Cui? Don Nociu? Vossia è foddi! Chi cci voli dari a sèntiri â signurina, chi Don Nociu sapi tuttu e si sta zittu?

DONNA ROCCA: Ma stativi zitta vui, ca ’un sapiti nenti!

GNÀ MOMMA: Vidissi ca vossia sbagghia! sbagghia di grossu! Vidissi ca Don Nociu s’ha guardatu sempri la mugghieri comu la vista di l’occhi!

DONNA ROCCA: Già, appuntu! Comu ’a vista di l’occhi… È orbu. Cu ddu paru d’occhiali ca mi pari un varvajanni…

GNÀ MOMMA: Gisuzzu e Maria! Chi voli fari nasciri sta fimmina! Pi carità, signurina mia, ’un cci dassi ’ntisa! Voscenza lu cunusci, a Don Nociu. E a sirvizziu d’ ’u cavaleri; ma avi una testa ca Diu nni scanza! E si cci firria lu ciriveddu…

DONNA ROCCA: Già! Finisci a jocu di focu: pim! pam! Livàtivi. Ah chi è, ca vidi a sô mugghieri cu l’oricchini di signura, quattru aneddi nne’ jita, cci vidi dumani ’u gulè cu ’i pinnenti, e cridi, è veru? ca si l’ha accattatu idda cu ’i so risparmii? Livàtivi, vi dicu. Ogni vota ca ’u patroni è a lu scagnu, iddu è sempri mmezzu a li strati, cu tantu di testa all’aria, chi va firriannu di ccà e di ddà.

GNÀ MOMMA: Cumannatu, lu galantomu! mannatu a sirvizziu! Si lu tennu pi cchistu! Ma ’u sannu tutti ca ogni vota ca nesci, jisa ’a stanga e la metti a la porta d’ ’a so càmmara allatu.

DONNA ROCCA: Gnursì, e ’u patruni ’a leva.

GNÀ MOMMA: Ma si cci ’nfila puri ’u catinazzeddu!

DONNA ROCCA: E ’u patroni avi ’a chiavi.

DONNA BIATRICI: Ma nsumma, la finiti? V’haju dittu di jirivinni e d’ ’un v’ammiscari! Itivinni ’ncucina!

           a donna Rocca:

A Don Nociu si leva di ’nmezzu: ’u fazzu pàrtiri stasira stissu. – Anzi… Gnà Momma! viniti ccà… Ah, ma… ’un v’arrisicati di faricci capiri! Mi pozzu fidari di vui?

GNÀ MOMMA: Signura, mi passa lu cori! Iu l’haiu tinuta ’nmvrazza di quannu voscenza avia dui annuzzi… ’Un si voli fidari di mia?

          piange

DONNA BIATRICI: Bonu, bonu, ’un chianciti!

GNÀ MOMMA: Macari voscenza si nni fidassi a tinuri d’ ’u bbeni chi cci vogghiu, ca cci darria lu me’ ciatu pi falla cuntenti! Ma iu cci dicu di stan attenta a chiddu chi ffa! Voscenza avi un fratuzzu; avi la matri: si cunsigghiassi cu iddi, ca sunnu ’u sô sanguzzu e nun la ponnu ’ngannari!

DONNA BIATRICI: Vajiti! vajiti, ’un vogghiu sèntiri cchiù a nuddu! L’aviti ’ntisu ca l’ê finiri? l’ê finiri e ’un si nn’avi a parlari cchiù! Bellu frati haju iu! E me matri, povira vecchia… Comu s’ ’un sapissi chiddu chi mi dirrìanu: – «Eh bonu… E chi voi? Chiudi l’occhi… Omini!…’Un ti leva nenti!…» E iu staju scattannu, ccà! Iu haju la tintazzioni d’ammazzallu ogni notti, donna Rocca…

DONNA ROCCA: L’avi a diri a mmia?

DONNA BIATRICI: Quannu mi lu vìu allatu nni lu lettu, chi dormi e agghiutti ’nsonnu accussì, comu si surchiassi, biatu; mentri iu mi sbattulìu di ccà e di ddà e mi sentu crisciri l’ugna… Avi a finiri! avi a finiri! –

          a la Gnà Momma:

– Jitimi a chiamari a Don Nociu!… E vui, donna Rocca, nn’ô diligatu SPANÒ: ’u prigati a nomu miu di vèniri ccà.

DONNA ROCCA: Arriversa, signura.

DONNA BIATRICI: Chi veni a diri arriversa?

DONNA ROCCA: Cci mannassi ’a Gnà Momma nno’ diligatu, ca pi Don Nociu cci pensu iu.

DONNA BIATRICI (a la Gnà Momma): E cci sapiti jiri vui nno’ diligatu?

GNÀ MOMMA: Cumu ’un cci sacciu jiri? – Si voscenza m’ ’u cumanna…

DONNA ROCCA: Signura, ’un s’avi a mèttiri ’ntesta… – e mancu vui, Gnà Momma – chi ccà avi a nasciri pi forza quarchi traggedia. – Nenti – Voscenza una lizzioni cci avi a dari, e basta. – ’U sapi a me’ maritu? Sunnu quattr’anni ca lu jittai a pidati fora dâ porta. Mi veni ancora d’appressu comu un cagnuleddu, e ’un s’alluntana chi quannu mi votu, lu guardu accussì

          atteggiamento feroce, mani al fianco

 – e trema! – ’Na lizziunedda. S’arridducinu cu ’a cuda ’nmezzu i gammi, ch’è un piaciri! – Basta. Mi nni vaju. Semu ’ntisi, è veru? Voscenza è ferma? ’Un facemu ca…

DONNA BIATRICI: Fermissima! fermissima!

DONNA ROCCA: Pi dumani?

DONNA BIATRICI: Pi dumani, gnursì!

DONNA ROCCA: Baciu li manu. Cci v’è chiamu a Don Nociu.

          S’avvia per l’uscio in fondo. Prima che ci arrivi, una forte scampanellata alla porta.

DONNA ROCCA: Oh. Sònanu.

DONNA BIATRICI: Aspittati, Gnà Momma. Forsi è me’ frati Fifi. S’è iddu…

          le fa cenno di tacere

GNÀ MOMMA: E chi mi l’avi a diri? Si voscenza ’un voli…

          Via per l’uscio in fondo.

DONNA BIATRICI: ’U fici veniri iu, pi cuncirtari ’a partenza di Don Nociu.

DONNA ROCCA: E chi cci nn’era bisognu? Megghiu essiri picca, signura, nni ’sti cosi! ’Un bastava ca cc’era a gna Momma?

DONNA BIATRICI: ’A Gnà Momma è fidata. Pi me’ frati, lassati fari: è una pinsata mia…

Scena II

Don Fifì Labella e dette, tranne la Gnà Momma

DONNA ROCCA (a Don Fifi che entra): Voscenza benedica.

DON FIFÌ (squadrandola): Vi salutu.

DONNA ROCCA: Mi nni vaju, iu, allura, signurina.

DONNA BIATRICI: Gnursì. Vi salutu. Viditi c’aspettu subitu a Don Nociu.

DONNA ROCCA: Po’ fari cuntu ca è ccà. Baciu li manu a tutti dui.

          Via per l’uscio in fondo.

DON FIFÌ: Chi cci hai chi spàrtiri tu cu sta diavula?

DONNA BIATRICI: Iu? Nenti. A mannai a chiamari p’un serviziu.

DON FIFÌ: Ma ’un sai ca chista è una sbannuta? Una signora non deve riceverla; nun po’, senza periculu di compromettersi.

DONNA BIATRICI: Già! Pirchì sapi tutti li nfamii e li purcarii di vuatri omini e vi scantati ca li mugghieri o li matri li vinissiru a sapiri.

DON FIFÌ: Tu sempri cu sti principi â marciari, t’hâ coltivari sempri sti belli idei e nn’â fari professioni, pi fariti spirdari di tutti! Sì soffocanti! E chi è? D’ ’a matina a la sira, un discursu! Sempri parata contra all’òmini? E tutta ’a raggiuni di st’odiu sai qual’è? Tu dicu iu, ’a soru. C’avissi vulutu nasciri omu puru tu!

DONNA BIATRICI: Ah, chistu sì, senti! E m’avirria cuntintatu orbu d’un occhiu!

DON FIFÌ: ’U vidi? Pi farinni peju di l’autri!

DONNA BIATRICI: Ma ’un avirria ’nfilicitatu una povira fimmina, i u !

DON FIFÌ: Già, pirchì l’omu pi ttia ’un s’avissi a maritari. Starianu frischi tutti li fimmini!

DONNA BIATRICI: ’Un dico chistu! Dicu chi all’omini ’un cci ’u fa fari nuddu di maritarisi. Ma quannu si maritanu pi vuluntà d’iddi, ca si vonnu mèttiri sta catina, s’avissiru a stati cueti, cu ’a testa a partitu…

DON FIFÌ: Cu ttia, è veru? ca cci dimostri a to maritu ca fu lu sceccu cchiù sceccu di li scecchi a maritarisi, pirchì – omu tu – ’un ti avirriatu maritatu. – Va’, vattinni! – Chi pritenni l’amuri pi cuntrattu tu? l’amuri sutta cumannu? Chi fai tu pi fariti amari? p’ ’un fari disidirari all’omu la libertà c’ha pirdutu?

DONNA BIATRICI: Ah, sugnu iu?

DON FIFÌ: Sbagghiasti strata, ’a soru! Fina dô primu principiu! Vidi ca ’un si fa accussì! Sicutannu pi sta strata, ’un sacciu unni vai a parari tu!

DONNA BIATRICI: ’U sacciu iu, ’u sacciu iu, unni ê jiri a parari! ’un ti nni ’ncarricari! Vuatri aviti tuttu l’interessi a tinirimi schiava ccà, ’u sacciu! a farimi cripari ccà, zitta e a lu scuru!

DON FIFÌ: Mai una parola duci nni la yucca pi nuddu! Una furia di ’nfernu sì divintata! una bestia firoci! Senti, maritu iu, ’un sacciu chiddu chi ti farria!

DONNA BIATRICI: E perciò è inutili, Fifì, parlari ntra di nui! Finemula! – Dimmi ’nna cosa: m’ ’i purtasti ’i dinari?

DON FIFÌ: T’ ’i purtai.

DONNA BIATRICI: Ah, pi chistu parli accussì!

DON FIFÌ: Ma ’u sta vidennu comu sì china di vilenu?

DONNA BIATRICI: Chi voi? ricordu di quannu ti bisugnaru sti dinari,

          (imitando la voce umile e dolce del fratello):

“Suruzza mia, pi carità, ajutami tu ca sì tantu bona, sàrvami: jucai; persi: sarria lu disunuri!”-E tu lu sai c’appi a ricurriri a sta “diavula”, a sta “sbannuta” chi una signura ’un po’ riciviri “senza pericolo di compromettersi”, pi mannarla ’nPalermu a ’mpignarimi ammucciuni di me’ maritu l’oricchini di brillanti e ’u braccialettu pi ttia.

DON FIFÌ: M’hai fattu un favuri! E pi chistu ora ’un t’ê arricurdari ’u beni?

DONNA BIATRICI: Basta, basta. Dammi sti dinari. Mi purtasti tutti e’ cincucentu?

DON FIFÌ (traendo il portafogli): Cci manca ’na cusuzza…

DONNA BIATRICI: ’U sapia – Quantu?

DON FIFÌ: Si m’avissi pututu aspittari, ’un dicu assai, nautri 15 jorna! ’Un capisciu pirchì tutta sta prescia! Nun cc’è tempu ancora â scadenza?

DONNA BIATRICI: No, nenti: dumani assira l’oricchini e ’u braccialettu hannu a scurari ccà. Mannai a chiamari a Don Nociu, ’u sintisti. Avi ’a partiri stasira stissa.

DON FIFÌ: Chi forsi to’ maritu ti fici qualchi allusioni a ’i brillanti? Iddu ’un cc’è. ’Un avi arrivari dumani?

DONNA BIATRICI: Sissignora, appuntu pirchì avi arrivari dumani, vogghiu ca ’i brillanti scurassiru ccà.

DON FIFÌ: Uhm! e cu ti capisci? Chi t’hai a parari forsi cu i brillanti e i braccialetti davanti a tô maritu?

DONNA BIATRICI: Eh sì! E comu! Cc’è fari una facci! Avi a essiri un fistinu dumani!

           Si sente sonare alla porta.

DONNA BIATRICI: Eccu Don Nociu. Dammi, dammi sti dinari. Cci nni mancanu assai?

DON FIFÌ (traendo il danaro dal portafogli): Te’, cuntali tu, ’un ’u sacciu. Mi pari ca su’ tri carti di centu…

DONNA BIATRICI: E una di cinquanta. Ccà cci mancanu centu cinquanta liri.

DON FIFÌ: T’ ’u dissi, mi pari! Si m’avissi pututu aspittari…

DONNA BIATRICI: Basta, basta. Cci ’i junciu iu. Ti nni po’ jiri.

Scena III

La Gnà  Momma e detti, poi Don Nuciu Pampina

GNÀ MOMMA: Cc’è Don Nociu Pàmpina. C’avi a trasiri?

DONNA BIATRICI: Facitilu trasiri. – Aspittati, Gnà Momma. Viniti ccà.

          se la chiama in disparte

– Vuijiti ’ntantu unni vi dissi.

GNÀ MOMMA (pianissimo): Nnô diligatu?

DONNA BIATRICI: Cci diciti ca ’a signura lu prega di veniri ’ncasa. Si veni subbitu, ’u faciti trasiri nna stanza d’ ’u signurinu, e mi viniti avvisari. Purtativi ’a chiavi, ca ’un cc’è nuddu chi v’apri. Faciti prestu.

GNÀ MOMMA: Sissignura. Mi mettu ’u sciallu e vaju.

Via per l’uscio comune.

DON FIFÌ: Ma si po’ sapiri chi diavulu stai cuncirtannu? chi è tuttu stu misteru?

DONNA BIATRICI: Ccà cc’è Don Nociu. Zittu!

DON NOCIU (entrando e salutando con enfasi): Bacio le mani alla mia signora! – Caro Don Fifi… – Esposto ai comandi della signora.

DON FIFÌ (cingendolo con un braccio e battendogli una mano alle terga): Sempri “esposto” vui, Don Nociu!

DON NOCIU: Sissignore. Tante volte, comu ’a Cristu a la colonna. – Ma è termini d’educazioni, mi pari “esposto ai comandi” – oltre che obbligo mio, qua, da umile servitore.

DONNA BIATRICI: E vaja, chi servituri vui, Don Nociu! Tutti patruna semu ccà, senza distinzioni; vui, Fifi, me maritu, iu… vostra mugghieri, chi sacciu? ’a Gnà Momma, me matri: tutti uguali! E ’un sacciu si iu, anzi, sugnu sutta di tutti.

DON NOCIU: Per carità! Ma queste sunnu eresii, signora! Che dici?

DON FIFÌ: Lassatila diri, Don Nociu! Senti diri ca è fimmina, e che tutti i fimmini, secunnu idda…

DONNA BIATRICI: No – tutti i fimmini! Certi fimmini. Pirchì cci su’ chiddi chi vi sannu pigghiari cu li boni, ca si sannu fari mansi mansi, (gli passa una mano su la guancia) vi sannu lisciari… – e chisti sunnu supra a tutti, anchi si vennu di nmezzu la strata!

DON NOCIU (impensierito, mangiandosi la foglia): – Permetti, signura? Lei ha nominatu anchi mia moglie?

DONNA BIATRICI: No: dicìa in generali: me’ matri, ’a Gnà Momma, iu… vostra mogli…

DON FIFÌ: Tutti fimmini e tutti uguali!

DON NOCIU: Mi perdoni… – scusassi anche lei, Don Fifi… – Ma mi pari che mia mogli – anchi in un discursu accussì generali – cci trasi comu a Pilatu nnô credu. – Io sono a servizio, va beni; ma mia mogli è sarvata; ed è mia cura ca ’un fussi misa ’mmucca di nuddu né pi bbeni né pi mali.

DONNA BIATRICI: Accussì gilusu nni siti? ca ’un si po’ mancu numinari? Vi’, chi focu!

DON NOCIU: Nonsignora. Marciu cu ’un principio: Anciovi, sardine e mugghieri: chiddi, sutt’ogghiu e sutta salamoria; la moglie, sotto chiavi: eccula ccà!

          trae una chiave dalla tasca, e la mostra

DON FIFÌ (ridendo): Bellu principiu, chistu, pi me’ soro!

DON NOCIU (ponendogli le mani sul petto): Ognuno il suo, Don Fifi!

DONNA BIATRICI (a Don Fifì): Comu si chiujennu ’a porta, cci ha’ diri, ’un ristassi aperta ’a finestra!

DON NOCIU: Va bbeni, signura. Ma l’obbligo del marito è di chiudere la porta.

DONNA BIATRICI: Ah, pi daveru ’un m’ ’u cridia! ca fussivu accussì spavintusu vui, Don Nociu!

DON NOCIU: Spavintusu? Nonsignura. E pirchì? Quannu unu ha misu ’i patti belli chiari avanti. – “Questa è la finestra… (’A porta ’a chiuju.) – Affàcciati: – ma sta accura ca nuddu m’avi a vèniri a diri: – ’Don Nociu, viditi ca vostra mugghieri si sta stuccannu ’u coddu d’ ’a finestra’” – mi pari che in questo nun cci fussi nenti di spavintusu. – L’omu considera la donna c’avi bisognu di pigghiari ventu a la finestra; la donna considera l’omu c’avi l’obbligu di chiudiri la porta. E basta – Che comandi mi deve dare la signora?

DONNA BIATRICI: -’nsumma… iu ccà ê parlari cu Don Nociu…

DON FIFÌ: E chi mi nn’ê jiri? Pirchì? ’Un cci hai a diri…?

DONNA BIATRICI: Chi cci l’ê diri davanti di tia?

DON FIFÌ: E pirchì no? Chi cc’è? Parla, parla liberamenti. Ti detti chiddu chi t’avia a dari…

DONNA BIATRICI: Già, va beni… m’ ’u dasti… – Basta. Sintiti, Don Nociu, haiu bisognu di vui, pirsuna fidata, cchiù chi di famigghia…

DON NOCIU: Sissignura, per la devozzioni…

DONNA BIATRICI: Per la devozioni e pir tuttu .. .

DON NOCIU: Signura, vidissi ca iu pirsuna di ntisa fina sugnu!

DONNA BIATRICI: E chi vuliti?

DON NOCIU: Nun vogghiu nenti. M’addugnu chi llei – non so perché – mi parla cu un certo… àcido.

DONNA BIATRICI: No, nenti acidu – vi dicu anzi…

DON NOCIU: Ma non sono le parole, signora mia! Chi semu picciriddi? Lei mi voli fari capiri, dentro le sue parole, quarchi cosa chi la parola nun dici.

DONNA BIATRICI: Chi aviti forsi ’u carbuni vagnatu, Don Nociu, ca truvati mali in chiddu chi v’haiu dittu?

DON NOCIU: Me n’appello a lei, Don Fifì. Chi veni a diri che iu sugnu “cchiù chi di famigghia?” – Le rispondo: –  “Sissignura, per la devozione” – e mi dici: “Per la devozioni e per tuttu”- Chi venia diri stu “per tuttu”? – Chi veni a diri che qua semu tutti patruna, senza distinzioni, mia moglie compresa? Aju ’u carbuni vagnatu? Mi pari che llei, signura mia, l’avi bbonu addumatu e cuvatu dintra, nun sacciu pirchì, contra di mia!

DON FIFÌ: Chi contra di vui! chi contra di vui! Contra di tutti, aviti a diri! È un affari seriu!

DONNA BIATRICI: Ma chi è? chi haiu dittu? Chi forsi ora ’un sacciu cchiù parlari?

DON NOCIU: Non è questo, signora mia. ’U voli dittu di mia chi è? La zona è scurdata.

DONNA BIATRICI: La zona? Chi zona?

DON NOCIU: La zona civili, signura. Avi a sapiri chi avemu tutti tre zone in testa, comu tri cordi d’orologiu: la zona seria, la zona civili, la zona pazza. Chiù di tutti, duvennu viviri ’nsocietà, servi la civili; per cui sta ’nmezzu la frunti. – Nni mancirriamu tutti, signura mia, unu cu l’autru, comu tanti cani arraggiati! Non si può. Iu mi mancirria – modo d’esempiu – ccà a Don Fifì. Invece chi fazzu? firriu la zona civili, e cci vaju davanti cu facci risolenti e la manu stinnuta: – “Oh quanto m’è grato di vedervi, carissimo Don Fifì!” – Capisci, signura? – Ma può venire il momento chi li cosi si guastanu. E allura… allura iu cercu, prima, di girari qua la zona seria, per mettere le cose a posto, dari le mie raggioni, dire quattr’e quattr’ottu, senza tanti storii, quello che devo. – Ca si poi nun m’arrinesci di nudda manera, sferru, signura, la zona pazza, perdu la vista di l’occhi e ’un viu cchiù chiddu chi fazzu!

DON FIFÌ: Bellissimu! Bellissimu! Bravu Don Nociu!

DON NOCIU: Lei, signura, in questo momento, mi perduna, divi aviri girati bonu dentro di lei, per gli affari suoi, o la zona seria o la zona pazza, li quali cci stannu facennu dintra ’na rumurata di centu lapuna. Voli parlari cu mmia, inveci, cu ’a zona civili. Chi nni veni? Ca li paroli chi cci nèscinu di ’mmucca, sunnu sì d’ ’a zona civili, ma nèscinu stunati -nguì… nguì… – Facissi una cosa. ’A chiujssi! Nni mannassi ccà a Don Fifi –

          gli s’accosta

La pregu puru iu, Don Fifì, si nni jissi…

DONNA BIATRICI: Ma no… pirchì? Lassatilu stari!

DON FIFÌ: Mi vuliti livari ’u spassu di starivi a sèntiri?

DON NOCIU (con intenzione): Perché lei, signora, qua – su la tempia destra – avi a girari ’a zona seria cu mia – e m’avi a parlari seriamenti. M i dovrebbe parlari seriamenti, a quattr’occhi, nell’interessi suo e nel mio!

DONNA BIATRICI: Ma nent’affatto! ’Un haju chi vi diri, iu. Vi mannai a chiamari p’incaricarivi d’un certu affari di fiducia…

DON NOCIU: Scusassi, ’un vulia lei stissa, prima, ca Don Fifi si nni jissi?

DONNA BIATRICI: Ma pirchì mi paria ca si putissi murtificari di chiddu chi v’ê diri.

DON FIFÌ: Mortificari? Oh bella! E pirchì? Chi cc’è di mortificarimi? Tra frati e soru…

DON NOCIU (con intenzione):Annunca lei nun mi voli parlari seriamenti?

DONNA BIATRICI: E chi stamu forsi jucannu? Certu ca vi vogghiu parlari seriamenti!

DON NOCIU: E va beni. Eccumi ccà. – Badassi però, signura – mi lassassi diri chistu sulu – badassi che chi non gira a tempu ’a zona seria, po’ avveniri ca cci tocca poi di girari, o di fari girari all’autri, ’a zona pazza – cci l’avvertu!

DON FIFÌ: Mi pari ca siti vui ora, Don Nociu, chi parlati stunatu…

DONNA BIATRICI: Già, mi sta parennu… Iu ’un capisciu…

DON NOCIU: Perdono. Domando perdono. –

          con stacco netto

Don Fifi, mio padre avia tutta ’a frunti spaccata.

DON FIFÌ: Chi cc’entra ccà vostru patri?

DON NOCIU: Nicareddu – sceccu – me’ patri – inveci d’arripararisi ’a facci, s’arriparava li manu. Quannu cadìa, mittìa ’i manu nn’arreri e si spaccava ’a frunti. – Iu, Don Fifì, mettu li manu avanti. Li mettu avanti, pirchì la fronti – iu – m’ ’a vogghiu purtari sana, libera – sgombra!

DON FIFÌ: Ma scusati, si ’un capiti ancora ’a raggiuni pi cui me soru vi mannau a chiamari, chi mittiti ’i manu avanti?

DON NOCIU: Chiudu la zona seria, e riapru la civili. –

           s’inchina

Aicomandi, signora – parlassi.

DONNA BIATRICI: Duvissivu partìri stasira stissu pi Palermu.

DON NOCIU (con balzo di sorpresa): Comu,signura? pi Palermu? Si dumani arriva il principali!

DONNA BIATRICI: Chi avi forsi tuttu stu bisognu di voi ’u principali a lu scagnu dumani?

DON NOCIU: Chi veni a diri, scusi? E chi cci staiu a fari iu allura a lu scagnu? E pirchì mi teni annunca?

DONNA BIATRICI: Mi pari ca vi teni comu pirsuna di fiducia, per custodia; cc’è ’a cassaforti… – vi duna alloggiu nnâ stanza allatu…

DON NOCIU: Per questo soltanto? Lei mi voli avviliri! Io scrivo, signora.

DON FIFÌ: ’Un ’u vidi c’avi ’a pinna?

DON NOCIU: ’U tavirnaru, scusassi, c’ ’un teni ’a cima d’addauru e ’a buttischiedda ca penni, pi ’nsigna d’ ’a taverna? E iu tegnu ’a pinna!

DON FIFÌ: Sicuru! Comu ’nsigna di professioni. Chi nu faciti puru ’u giurnalista?

DON NOCIU: Lasciassi stari il giornalista! Attività superflua, che esplicu a parti. Il giornalista lo faccio di notti. Scrivo per conto del principali, tengo registri, sbrigo affari in piazza. Che vuol diri? Chi si figura che noi lì scherziamu, o chi iu cci fussi pi pupu? O chi forsi ha ’ntisu a suo marito, il principali, lamentarsi di mia?

DONNA BIATRICI: No! chi diciti? Me’ maritu? Me’ maritu nni fa la scuma a la vucca di vui!

DON NOCIU: E lei, inveci – mi voli mannari ’nPalermu stasira stissa?

DON FIFÌ: Pirchì? chi cc’è, a mannarivi ’nPalermu?

DONNA BIATRICI: Si a me’ maritu cci ’u dicu ça vi mannai iu? ’Un vi pozzu dari un incaricu?

DON NOCIU: Comandi sempri! – padrona mia – come no? – E per me, Don Fifì, jiri a dari ’na vuccata d’aria nnâ ’na gran città comu Palermu, ma si figurassi! è la vita! Iu ccà soffucu, Don Fifi! ’Un cc’è aria per me! Appena caminu pi li strati di Palermu mi sentu subitu n’autru, ’un mi pari di caminari cchiù ’nterra: mi s’aprinu l’idei, lu sangu mi frij nni li vini… Fussi natu ddà o in Continenti, cu’ po’ sapiri chi sarria iu a chist’ura!

DON FIFÌ: Professuri, deputatu… e macari ministro…

DON NOCIU: E re! – Non esageriamo – Pupi semu, Don Fifì. Siamo pupi. Lo spirito divino trasi in nui e si fa pupu. Pupu iu, pupu lei, pupi tutti. Duvissi bastari essiri criati pupi così per volontà divina. Nonsignori! Ognunu poi si fa pupu per conto suo, quel pupo chi po’ essiri o chi si cridi d’essiri – e allura accumincia la sciarra. Perché ogni pupu, signora mia, voli purtatu il suo rispettu, non per quello che è, ma per quello che si crede, per la parte chi divi rapprisintari. A quattr’occhi, ’un è cuntenti nuddu d’ ’a so’ parti: ognunu mittennusi davanti lu so pupu, cci tirirria macari ’na sputazzata ’nfacci. Ma dagli altri no, dagli altri lu voli rispittatu. Modu d’esempiu. Lei signora, qua, è mogli, è veru?

DONNA BIATRICI: Mogli – già!… Almenu…

DON NOCIU: Si vede dal modo comu lu dici, ca nun nn’è cuntenta – pur non di meno, come mogli, lei voli il suo rispetto, è veru?

DONNA BIATRICI: ’U vogghiu? Autru s’ ’u vogghiu! Lu pritennu! E guaj a cu’ ’un mi lu porta!

DON NOCIU: Lo vede? Caso in fonte. E così, ognuno! – Lei, forsi, col cavalier Fiorica, mio riverito principali, si lu canuscissi soltantu comu un bonu amicu, cci potrebbe stari insieme divinamenti, nni la paci di l’àncili. La sciarra è di li dui pupi: il pupo-marito e la pupa-mogli c’un ponno stari ’nsiemi pirchì vonnu purtatu ognunu il suo rispettu, e dintra, si scìppanu l’occhi; benché poi, niscennu fora, si mettinu a braccettu – zona civili lei, zona civili lui, e zona civili tuttu il pubblico ch’appena vi vede passari, cu’ si scansa di ccà, cu’ si scosta di ddà, inchini, scappellati – e li dui pupi godono! si fannu tanto di cori!

rappresentare mimicamente tutta questa scena

DON FIFÌ (ridendo): Sapiti ca siti spassusu pi daveru vui, Don Nociu?

DON NOCIU: Ma questa è la vita, Don Fifì! Conservare il rispetto della gente, signora! Tenere alto il pupo – qual’egghiè – ca tutti cci facissiru sempri tantu di cappellu! – Non so se mi sono spiegato. – Vinemu a nnui, signura: – chi cc’è jiri a fari ’nPalermu?

DONNA BIATRICI (impressionata, e rimasta astratta, sopra pensiero):’nPalermu?

DON FIFÌ: Oh, Beatrici… allucchisti?

DONNA BIATRICI: Ah – già… no – Mi parsi ca ’ntisi trasiri ’a gna Momma.

DON NOCIU: Forsi la signura ha canciatu di penseri?

DONNA BIATRICI: No, no, ’un haju canciatu nenti.

           a Don Fifi

Unni ’i misi ’i dinari?

DON FIFÌ: Vidi ca ’i mittisti ddocu, supra stu tavulineddu…

DONNA BIATRICI: Ah, ecculi ccà. Chisti, Don Nociu, sunnu tricentu cinquanta liri.

gliele dà

DON NOCIU: E chi nn’ê ffari?

DONNA BIATRICI: Aspittati. Vi nni v’ê pigghiu nautri centu cinquanta di dda dintra e du pòlisi…

DON NOCIU (guardando Don Fifi con severità): Dô munti?

DON FIFÌ: Precisamenti, dô munti. Pirchì mi taliati?

DON NOCIU: No, niente! Ai comandi.

DONNA BIATRICI: Si tratta del resto di ritirari l’oggetti. Un paru d’oricchini di brillanti e un braccialettu cu una perla grossa – in dui astucci. – Aspettati: vaju a pigghiu sti polizzi…

          Via per l’uscio a destra.

DON FIFÌ: Siccome mia sorella li ’mpignò pi fari un favuri a mmia, di nascostu di so maritu…

DON NOCIU (interrompendo): Ma pi carità, Don Fifi, io sono un suo servitore!

DON FIFÌ: No – ’un haju nudda difficoltà a dirlu. Ho restituito a mia sorella il denaro. E me soru avi piaciri chi l’oggetti turnassiru subitu ’ncasa.

DON NOCIU: Cu tutta sta furia? Nun putia aspittari duma-ni? passannudumani?

DON FIFÌ: Già, cci ’u dissi puro iu… ’Un sacciu pirchì tutta sta furia…

DON NOCIU: Scusassi, e chi scusa cci ’nventa dumani a ’u principali d’avirimi mannatu ’nPalermu giustu a la vigilia del suo arrivo?

DON FIFÌ: Uh, pi chistu, mancassi a una fimmina ora di truvari scusi!

DON NOCIU: Ma cu tanti jorna, scusassi, chi manca di ccà ’u principali, nun m’avirria pututu mannari prima, senza faricci addunari di nenti?

DON FIFÌ: Veramenti ’i dinari cc’ ’i purtai ora, iu…

DON NOCIU (non persuaso): Don Fifi, ccà sutta quarchi cosa cc’è! Vidissi ca so’ soro avi quarchi storia p’ ’a testa!

DON FIFÌ: Sì, m’ha parsu un pocu ’nfusca puru a mmia… Ma chi storii po’ aviri? ’A solita storia, ’u sapiti! ’A gilusia!

DON NOCIU: E manna a mmia ’nPalermu?

DON FIFÌ: Dici ca voli assolutamenti ca li gioj scurassiru ccà appunto pirchì dumani arriva so’ maritu.

DONNA BIATRICI (rientrando tutta alterata in viso, come se di là avesse sostenuto una violenta discussione) : Eccu ccà… eccu ccà…

DON FIFÌ: Oh… e chi t’avvinni?

DONNA BIATRICI (dominandosi): Chi m’avvinni? Chi mi vidi?

DON FIFÌ: Chi sacciu?… Mi pari tutta…

DONNA BIATRICI: Ah, nenti… ’Un putia truvari ’i pòlisi, e mi scantai.

          porgendole a Don Nociu

Ecculi ccà, pigghiati – e chisti su’ l’autri centucinquanta liri.

DON NOCIU: Va beni. Ma a chiddu chi cci avi a diri dumani a ’u principali ca ’un mi trova ccà, lei cci ha pinsatu, Signura?

DONNA BIATRICI: Haju pinsatu a tuttu! (gli mostra nell’altra mano un altro pacchetto di denari) –’U viditi? Ccà cci sunnu i dinari p’ ’u vostro viaggiu e n’autri cento-cinquanta liri…

DON FIFÌ: Ma tutti sti dinari… tu?…

DON NOCIU: Ncà questo è tutto, Don Fifi! Quannu cci sunnu appuntu tutti sti dinari…

DONNA BIATRICI: Chi è? Chi veni a diri? Chi aviti osservazioni da fari?

          a Fifì

Su’ dinari mei, misi di parti.

          a Don Nociu

Quannu cci sunnu tutti sti dinari? chi vuliti diri?

DON NOCIU: Nenti, signura mia! Ca lei si po’ pigghiari ’u piaciri di moviri li fila d’un pupu, comu voli, e di farimi caminari fin’a Palermu!

DONNA BIATRICI: ’Un vi cci staju mannannu pi piaciri; ’u sapiti pirchì vi cci staju mannannu! Ora poi, cu chist’autri centu cinquanta vui, ’nPalermu, Don Nociu, sapiti chi m’aviti accattari? Un bellu gulè cu ’i pinnenti.

DON NOCIU (stordito): Un gulè?

DONNA BIATRICI: Cu i pinnenti. A me’ maritu cci dirò ca lu vitti ccà, ’ncoddu a una certa pirsuna, amica mia, ça mi piaciu tantu! E chi cci vosi mannari a vui ad accattarimillu. – Me’ maritu sti capricci m’ ’i sapi!

DON NOCIU: Ma iu, signura, scusassi, chi sacciu accattari…?

DONNA BIATRICI: ’Un fa nenti! Nnô casu, turnati e mi viniti a diri ca ’un lu putistivu truvari.

DON NOCIU: E allura tinissi ccà, chi mi duna a ffari sti dinari?

DONNA BIATRICI: No. Mi farria tantu piaciri chi mi l’accattassivu pidaveru! ’U vurria uguali e accattatu di vui, Don Nociu!

DON NOCIU: Ma pirchì di mia? chi cci pigghiau cu mmia, signura? Uguali? Chi uguali? si iu ’un sacciu com’è?

DONNA BIATRICI: V’ ’u dicu iu. Aviti a jiri nni Mercuriu, ch’è ’u nostru giojelleri. Sacciu ca ’u gulè di st’amica mia fu certu accattatu ddà. Jiti ddà, ed è certu ca ’u truvati. – Partiti subitu?

DON NOCIU: Signura, iu sugnu mezzu stunatu. – Mezzu? Chi mezzu? Tunnu!

DON FIFÌ: Ma mi pari ca ’a scusa, Don Nociu, è truvata perfetta!

DONNA BIATRICI: Megghiu di chista? Megghiu di chista ’un cci ’a putia priparari a me’ maritu, una surprisa! Avi a essiri un piaciri pi iddu, quannu dumani assira mi vidi cu stu gulè ’npettu! – Viditi chi cc’è una cursa chi parti ora a li sei.

DON FIFÌ (guardando l’orologio): Cc’è ancora un’ura pi cchistu! Aviti tutt’ ’u tempu.

DON NOCIU: Per me, dui minuti. V’ê cchiùju ’u scagnu, chiuju prima cô la stanga e cu lu catinazzu la porta d’ ’a mè stanza, e pozzu partiri. Vurria ca st’ura di tempu fussi cchiuttostu, ccà, p’ ’a signura.

DONNA BIATRICI: Pi mmia? E chi cc’entra pi mmia?

DON NOCIU: Si vossignoria vulissi ancora pinsari… riflettiri…

DONNA BIATRICI: No, nenti, ’un haju cchiù chi pinsari iu! Jitivinni, jitivinni, partiti cuetu c’ ’a cursa d’ ’i sei, e tantu basta.

DON FIFÌ: Jamu, Don Nociu. Vegnu cu vui. – Addiu, Biatrici.

DONNA BIATRICI: Addiu, addiu.

DON NOCIU: Signura cci arricordu ’u fattu di me’ patri chi s’ammucciava li manu!

DONNA BIATRICI: Ancora?

DON NOCIU: Mi nni vaju. Cci baciu li mani.

          arrivato con Don Fifì davanti alla porta, torna indietro

Signura, voli ca cci purtassi qua a mia moglie?

DONNA BIATRICI: Vostra mogli? ccà?

          ridendo rabbiosamente

’Un cci manchirria autru! Sarria propriu di ridiri!

DON NOCIU (serio, quasi funebre): Per mia quiete, signura.

DONNA BIATRICI: Va’, jitivinni! chi siti pazzu? Chi mi nn’ê ffari iu ccà di vostra mugghieri?

DON NOCIU: ’Un nn’avi chi nni fari nenti, certu, una signura comu lei! Ma iu cci dicu: per mia quiete.

DONNA BIATRICI: E ’un ’a chiujiti sutta chiavi vui, secunnu ’u vostru principiu? ’Un cci mittiti puru ’a stanga davanti la porta?

DON NOCIU: Stanga e catinazzu ci mettu, signura. – E cci vegnu a purtari ’i chiavi ccà a llei.

DONNA BIATRICI: Ma ’un cc’è bisognu! chi cc’è bisognu? Tinitivilli!

DON NOCIU: Ah, nonsignura. Si non voli qua a mia mogli, armenu ’i chiavi si l’avi a pigghiari! Non transigo!

DONNA BIATRICI: E va bbeni, va bbeni, purtàtili, abbasta ca ’un pirditi cchiù tempu!

DON NOCIU: Andiamo, Don Fifì.

          arrivato dinanzi la porta, si volta

Mi dissi un gulè cu ’i pinnenti?

DONNA BIATRICI: Auff! Gnursì. Cu ’i pinnenti.

DON NOCIU: A rivederla, signura.

DONNA BIATRICI: Vi salutu.

Don Nociu e Don Fifi, via per l’uscio comune.

Scena IV

Donna Biatrici e il delegatu Spanò

DONNA BIATRICI (affacciandosi tutta ansiosa all’uscio a destra): – Signor delegatu, signor delegatu, trasissi, trasissi ccà…

SPANÒ: Lei mi ha fulminato, signora! Sono ancora comu si m’avissi cadutu un tronu di chiddi scasciusi davanti li pedi – privo di Dio!

DONNA BIATRICI: ’Un è cchiù tempu di discurriri, signor Delegatu! È tempu di cuncirtari chiddu chi si divi fari! Si figurassi chi mi vulia purtari ccà a so’ mugghieri!

SPANÒ: Lui? Qua?

DONNA BIATRICI: Cc’è cchiù prova megghiu di chista? “Partu, e cci lassu ccà a me’ mugghieri!” Ccà, capisci? Sutta lu stessu tettu! ’Un cc’è cchiù unni arrivari!

SPANÒ: Ma si calmi, lei, signora! si calmi!

DONNA BIATRICI: Chi m’è calmari! chi m’è calmari! Mi dicissi cchiuttostu subitu subitu chiddu chi s’avi a ffari! Mi nn’ê nesciri! Cc’è dari una lezzioni chi nun si l’avi a scurdari cchiù, davanti a tuttu lu paisi!

SPANÒ: Ma le conseguenze, signora, le conseguenze: l’ha misuratu tutti?

DONNA BIATRICI: Ca m’è spàrtiri, dici lei? Sissignura! Ma accussì cu bbonu, no! Prima l’ ê spurcificari davanti ’a tuttu lu paisi e poi mi spartu! Pirchì vasinnò, si mi spartu cu ’u bbonu, sapi chi dicinu? ca ’u tortu è miu! No, no! Cci avi a essiri ’u scannulu, e grossu! L’hannu a vìdiri tutti cu è stu cavaleri Fiorica ca tutti rispettanu! – Iu cci fazzu ’a denunzia – Lei è un pubblicu funzionariu, e ’un si po’ tirari indietru.

SPANÒ: Va bbeni, signora… certu… si lei mi fa una denunzia…

DONNA BIATRICI: Cci ’a fazzu, cci ’a fazzu; mi dicissi lei stissu comu cci l’ê fari!

SPANÒ: Ma no… scusassi… chi cci l’ê diri puru iu comu l’avi a fari?

DONNA BIATRICI (un po’ civettando, per rabbia): ’Un mi voli ajutari? – Signor Delegatu, ’un mi voli ajutari?

SPANÒ: Ma sì, signura, comu nun la vogghiu ajutari? Ma consideri che iu sono un amico…

DONNA BIATRICI: Lei avi a essiri per la giustizzia!

SPANÒ: Sissignora, e sono obbligato a ’un guardari nfaccia a nessuno – e vaju così, signora – a testa alta – sempri – anche davanti al Padreterno, signora! Ma per la venerazione che portu a la santa memoria di suo padre, chi fu patri anche pir mia, signora – privo di Dio, quantu mi vuliva bbeni, signura, e quanti cosi mi ’nsignò – vede, signora, anche questo, guardi… che ccerti piccoli piccati viniali…

DONNA BIATRICI: Piccati viniali? piccati viniali lei li chiama?

SPANÒ: No… eccu… sintissi… Mi lasci dire! Guardi com’è… Facissi cuntu che qua cc’è una bellissima tavula cunzata… tutto fino… tuttu sempri dilicatu… sempri pani francese… E chi voli? Ogni tantu po’ veniri lu spinnu d’un tozzu di pani niuru, di casa… Questo è!

DONNA BIATRICI: Ah, lei parla accussì?

SPANÒ: Da amico!

DONNA BIATRICI: Di cui? d’iddu! amicu d’iddu!

SPANÒ: No, signora – suo!

DONNA BIATRICI: E s’è amicu miu, lei allura avi a rapprisintari la giustizzia e la forza, qua – pi mia chi sugnu una povira fimmina debbuli e sula, chi ’un mi pozzu difenniri di mia e haju bisognu d’ajutu. – Comu si fa sta denunzia?

SPANÒ: Per la denunzia ’un cci voli nenti. È il serviziu, signora. Si figura ch’è facili? È un serviziu delicatissimu e difficili. Bisognerebbe prima di tuttu accedere alla faccia dei luoghi… studiari la topografia – a chi cci pari? – indizii… prove…

DONNA BIATRICI: Tuttu pruvatu, tuttu studiatu – ’un cc’è bisognu di nenti! Lei canusci a donna Rocca ’a Saracina?

SPANÒ: È pirsuna nostra, signura.

DONNA BIATRICI: Tantu megghiu! S’ ’a mannassi a chiamari! Cci sapi diri tuttu idda, puntu pi puntu!

SPANÒ: Signora, ma se cci ho parlato? Siamo a giornu di tuttu, noi. Due porte abbiamo, signora. Una dalla parte di lu scagnu del cavaliere, e l’autra dâ parti di ddà, delle due stanze annesse allo scagno, abitazioni di Don Nociu Pàmpina. Or dunque. C’è una porta di mezzu, tra lu scagnu e li du’ cammari di DON NOCIU: porta, chi Don Nociu soli chiudiri di ccà, dalla parte di lu scagnu, cu la stanga e lu catinazzolu. Va beni? Or dunque. Lei cci va cu li guardii contemporaneamenti da le dui parti? Che nn’è viene? Che quelli nun àprinu mancu si veni Diu, si prima nun hannu richiusu sta porta di nmezzu, facennusi attruvari, unu di ccà e l’autra di ddà!

DONNA BIATRICI: E allura ’un cc’è rimediu?

SPANÒ: ’Un cc’è rimedio? Ncà qui sta l’uomo dell’arte. Nel trovare il rimedio. Si lei, per esempiu, avissi ’a chiavi d’ ’u scagnu…

DONNA BIATRICI: L’haju! l’haju! Mi l’avi a purtari Don Nociu, ora, prima di partiri! L’aspettu!

SPANÒ: Don Nociu cci porta ’a chiavi?

DONNA BIATRICI: M’ ’u dissi iddu, senza dumannariccilla iu! Mi la voli vèniri a purtari iddu, pi forza! Iu anzi nun vulia!

SPANÒ: Nun capisciu! E allura? Allura lei po’ essiri cchiù chi sicura che Don Nociu non avi il benché minimu sospetto, signura.

DONNA BIATRICI: Ma chi dici? E pirchì mi vulia purtari ccà allura ’a sò mugghieri?

SPANÒ: Ncà picchi… pirchì… cci l’è… perché nel paese è notorio a tutti, signora…

DONNA BIATRICI: Ch’iu sugnu gilusa, è veru? E pi livarimi ogni pretestu… Ma cu sta scusa ch’iu sugnu gilusa, iddu fa tuttu chiddu chi voli! Cci ’u dimostru iu ora però, a tuttu ’u paisi, si sugnu gilusa a tortu o a raggiuni! Lei dici ca ’un cc’è cchiù difficoltà, avennu ’a chiavi, è veru? Apri ’u scagnu, prima ca iddu avissi ’u tempu di chiudiri ’a porta di mezzu, e…

SPANÒ (con un sorriso di compatimento): Ah, chi apru? Già, apru! E chi è stupidu ’u cavaleri, ca trasi nn’idda, chiujennu sulu a chiavi ’a porta d’ô scagnu? Cci metti puru ’u palettu, signura! E chi grapu allura iu? comu grapu? E ffari li ’ntimi, attirrari la porta, e nni stu frattempu, ’u cavaleri avi tuttu ’u tempu di chiudiri, di metterci ’a stanga e ’u catinazzu. – Non si fa così, signora! E allura facili sarria, fari ’u diligatu…

DONNA BIATRICI: E comu si fa, comu si fa allura?

SPANÒ: Comu si fa!… Il cavalieri arriva a li deci? Unu avi a èssiri già lì dentro ammucciatu nnô cammarinu unni ’u cavaleri teni ’a pressa, mezz’ora prima, alle nove e mezzu. È tuttu fattu. Si piglia nell’ala!

DONNA BIATRICI (contentissima, esultante, in gran fretta): Mi facissi fari… mi facissi fari ’a denunzia…

          Si sente sonare il campanello.

SPANÒ: Mi pari ca sonanu.

DONNA BIATRICI: Sissi, chistu è Don Nociu chi mi porta ’a chiavi! Si ritirassi, si ritirassi ccà un momento…

SPANÒ: Si piglia nell’ala – ha capito?

Via in fretta per l’uscio a destra.

Scena V

Don Nociu, Donna Sabina, Donna Biatrici

DON NOCIU (dietro la tenda della porta in fondo con una valigetta in mano): Permesso?

DONNA BIATRICI: Avanti, Don Nociu!

          con un gesto d’indignazione e di meraviglia, vedendo entrare insieme con Don Nociu la moglie

-E chi è?

DON NOCIU: Signora, cci ho portato mia moglie.

DONNA BIATRICI (su le furie): Vui vila ripurtati ora stissu, senza perdiri un minutu di tempu!

DON NOCIU: Mi lasci dire, signora…

DONNA BIATRICI: ’Un vogghiu sentiri nenti! Purtativilla, vi dicu, subitu su du’ pedi, ca nun la vogghiu né sentiri né taliari!

DON NOCIU: Signura, me’ mugghieri ’un avi né colera né autra malatia c’ammisca. È pulita, modesta…

DONNA BIATRICI: Ma sarà pulitissima, lu criu! Modestissima, mi lu figuru! Ma iu nun n’haju chi nni fari! E mi fazzu maravigghia di vui chi sapennu chi cca – vui – ’un cci aviti nenti chi fari, siti vinuta appressu a vostru maritu!

DONNA SARINA (con gli occhi bassi, ma con voce chiara): Signurina, si me’ maritu mi cumannau accussì?

DON NOCIU: Benissimo!

DONNA BIATRICI: Vi putiavu risparmiari tutta st’obbedienza, pirchì a vostru maritu iu cci avia assolutamenti proibbitu di purtarivi ccà!

DONNA SARINA (c.s.): Ma chistu iu nun lu putia sapiri, signurina.

DON NOCIU: Benissimo!

DONNA BIATRICI: Cci ’a ’nsignastivu bbona ’a parti, ah?

DON NOCIU: Nonsignora: dici la verità – placida – modestamente – comu la deve dire. – Io ho fatto l’obbligo mio ’a purtariccilla. Lei non la voli?

DONNA BIATRICI: Vi dissi ca ’un nn’aju chi nni fari!

DON NOCIU: La po’ teniri anchi in cucina, anchi ni la carbunera, la po’ fari anchi dormìri sutta lu cufularu…

DONNA BIATRICI: Vui chi mi vuliti fari scatasciari bona pi bona oggi?

DON NOCIU: Non si riscaldi. – Dunque lei nun la voli, è veru? – Stabilito – Iu cci l’ho portata, e lei nun la voli. – Sarina: aspetta: zona civili – riverenza – e a ccasa! – Occhi ’nterra, e senza vutarinni!

DONNA SARINA: Serva sua.

DON NOCIU: Benissimo!

          Sarina via, per la porta in fondo.

DON NOCIU: E allora – signora (traendo le chiavi dalla tasca in petto della redingote e porgendole con solennità) – ecco le chiavi! Io parto. E pinsassi, signora, che il mio onore è nelle sue mani!

Sipariu

1917 – A birritta cu’ i ciancianeddi
Commedia in due atti (In siciliano)

Premessa
Personaggi, Prim’attu

Secunn’attu

In Italiano – Il berretto a sonagli

»» Pirandellu ‘n sicilianu

Introduzione al Teatro di Luigi Pirandello

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com

ShakespeareItalia

Skip to content